بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر خروج پول هوشمند
فیلتر خروج پول هوشمند
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1403/01/06
توضیحات

فیلتر خروج پول هوشمند 

 

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0
این فیلتر بورسی،شرایط خاصی را برای شناسایی سهام با نشانه‌های ورود پول هوشمند و معاملات کد به کد تعریف میکند. در اینجا توضیحاتی در مورد هر بخش از فیلتر ارائه شده است:
(tvol)>1.5*[is6]: این شرط بیان میکند که حجم معاملات کلی (tvol) باید بیشتر از 1.5 برابر میانگین حجم معاملات 6 ماه گذشته ([is6]) باشد. این میتواند نشان‌دهنده افزایش ناگهانی علاقه به فروش در یک سهم باشد.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI): این شرط بررسی می‌کند که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها(Buy_I_Volume) بر تعداد معاملات خرید حقیقی(Buy_CountI) باید کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها(Sell_I_Volume) بر تعداد معاملات فروش حقیقی(Sell_CountI) باشد. این میتواند نشان‌دهنده قدرت فروشندگان حقوقی نسبت به خریداران حقوقی باشد.
(pl)<=(pc): این شرط میگوید که قیمت آخرین (pl) باید کمتر یا مساوی قیمت پایانی روز قبل (pc) باشد، که نشان‌دهنده روند نزولی قیمت سهم است
(plp)<0: این شرط بیان میکند که درصد تغییر قیمت آخرین (plp) باید منفی باشد، که نشان‌دهنده کاهش قیمت در آن روز است. این فیلتر به طور کلی به دنبال شناسایی سهامی است که نشانه‌هایی از فعالیتهای معاملاتی غیرعادی و احتمال خروج پول هوشمند و کاهش قیمت را دارند. با این حال، استفاده از این فیلتر باید همراه با تحلیلهای بیشتر و مشاوره با کارشناسان مالی باشد تا از اتخاذ تصمیمات معاملاتی صحیح اطمینان حاصل شود. این فیلتر نمیتواند به تنهایی تضمین‌کننده سود یا جلوگیری از زیان باشد.

 

 

فیلتر خروج پول هوشمند و معاملات کد به کد

 

(tvol)>1.25* [is5]&& ((ct).Buy_I_Volume/ (ct).Buy_CountI)>= ((ct).Sell_I_Volume/ (ct).Sell_CountI)&& (pl)>= (pc)&& (plp)>0&& (ct).Buy_I_Volume>0.5* (tvol)&& (ct).Sell_N_Volume>0.5* (tvol)
این فیلتر بورسی،شرایط خاصی را برای شناسایی سهام با نشانه‌های ورود پول هوشمند و معاملات کد به کد تعریف میکند. در اینجا توضیحاتی در مورد هر بخش از فیلتر ارائه شده است:
 (tvol) > 1.25*[is5]: این شرط بیان میکند که حجم معاملات کلی (tvol) باید بیشتر از 1.25 برابر میانگین حجم معاملات 5 ماه گذشته ([is5]) باشد. این میتواند نشان‌دهنده افزایش ناگهانی علاقه به خرید یا فروش در یک سهم باشد.‌
((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) >= ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI): این شرط بررسی میکند که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها (Buy_I_Volume) بر تعداد معاملات خرید حقیقی‌ها (Buy_CountI) باید بیشتر یا مساوی میانگین حجم فروش حقیقی‌ها (Sell_I_Volume) بر تعداد معاملات فروش حقیقی‌ها (Sell_CountI) باشد. این میتواند نشان‌دهنده قدرت خریداران حقوقی نسبت به فروشندگان حقوقی باشد.
(pl) >= (pc): این شرط میگوید که قیمت آخرین(pl) باید بیشتر یا مساوی قیمت پایانی روز قبل (pc) باشد، که نشان‌دهنده روند صعودی قیمت سهم است.
(plp) > 0: این شرط بیان میکند که درصد تغییر قیمت آخرین(plp) باید مثبت باشد، که نشان‌دهنده افزایش قیمت در آن روز است.
(ct).Buy_I_Volume > 0.5 * (tvol): این شرط بررسی میکند که حجم خرید حقیقی‌ها(Buy_I_Volume) باید بیشتر از نیمی از حجم معاملات کلی (tvol) باشد، که میتواند نشاندهنده ورود پول هوشمند به سهم باشد.
(ct).Sell_N_Volume > 0.5 * (tvol): این شرط بررسی میکند که حجم فروش حقوقی‌ها(Sell_N_Volume) باید بیشتر از نیمی از حجم معاملات کلی (tvol) باشد، که میتواند نشان‌دهنده خروج پول هوشمند و احتمال وجود معاملات کد به کد باشد. این فیلتر به طور کلی به دنبال شناسایی سهامی است که نشانه‌هایی از فعالیت‌های معاملاتی غیرعادی و احتمال ورود یا خروج پول هوشمند را دارند. با این حال، استفاده از این فیلتر باید همراه با تحلیل‌های بیشتر و مشاوره با کارشناسان مالی باشد تا از اتخاذ تصمیمات معاملاتی صحیح اطمینان حاصل شود. این فیلتر نمیتواند به تنهایی تضمین‌کننده سود یا جلوگیری از زیان باشد. 
این فیلتر به شما کمک میکند تا مواردی را شناسایی کنید که حجم معاملات بیشتر از 1.25 برابر میانگین 5 روزه است و همچنین خریدهای حقوقی نسبت به فروشهای حقوقی بیشتر بوده و قیمت پایانی بالاتر از قیمت پایانی روز قبل است. همچنین، حجم خرید حقوقی بیشتر از 0.5 برابر کل حجم معاملات و حجم فروش حقیقی نیز بیشتر از 0.5 برابر کل حجم معاملات باشد که نشان‌دهنده خروج پول هوشمند و احتمال وجود معاملات کد به کد است

 

فیلتر معاملات کد به کد و ورود پول هوشمند

 

(tvol) > 5*(bvol)

&&

((ct).Buy_CountN / (ct).Sell_CountI) < 0.4

&&

((ct).Sell_N_Volume / (tvol)) > 0.7

&&

((ct).Buy_I_Volume/(tvol)) > 0.9

&&


(( (ct).Buy_I_Volume / (tvol)) * ((tval) / (ct).Buy_CountI)) > 250000000

&&

((((ct).Buy_I_Volume / (tvol)) * (tval)) / (((ct).Sell_I_Volume / (tvol)) * (tval))) > 1.5

&&

(( (ct).Sell_I_Volume / (tvol)) * ((tval) / (ct).Sell_CountI)) <120000000

 

 

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید 

 

فیلتر خروج پول هوشمند

 

کد فیلتر

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0
 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها