دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش _ اندیکاتور رشد شارپی _ سیگنال شارپی

برگزار کننده آکادمی بی نظیر چارت
سطح دوره مقدماتی
آخرین بروزرسانی 1402/09/16
قیمت 0 تومان

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش _ اندیکاتور رشد شارپی _ سیگنال شارپی

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش اندیکاتور ایچیموکو است که میتواند با اجزای مختلفی که در خود دارد یعنی با تنکانسن و کیجونسن و چیکواسپن و ابر کومو بهترین سیگنالها را برای خرید و فروش ارائه کند. البته برای اینکه بتوانیم از این اجزای ایچیموکو بهترین استفاده را ببریم باید به اندیکاتور ایچیموکو مسلط باشیم از اینرو میتوانید به آموزش های رایگان ایچیموکو در سایت بی نظیرچارت و یا در کانال آپارات بی نظیرچارت مراجعه کرده و آموزش ببینید.پس از تسلط به اندیکاتور ایچیموکو و شناخت کارایی اجزای مختلف آن حال باید در نمودار برای هر سهم جداگانه بررسی کنید که آیا این سهم مناسب برای ورود است یا خیر؟یا اینکه چه محدوده قیمتی به عنوان حمایت و مقاومت میتواند باشد؟ یا اینکه آینده سهم چگونه پیش بینی میشود؟ همه این اطلاعات را میتوان از اندیکاتور ایچیموکو بدست آورد.ذکر این نکته میتواند کارگشا باشد آن هم اینکه اگر میخواهید با کلیک کردن چند دکمه به تحلیل همه سهام بازار به وسیله اندیکاتور ایچیموکو دست پیدا کنید باید فیلتر ایچیموکو را داشته باشید تا در کسری از دقیقه بتوانید همه سهام بازار را تحلیل ایچیموکویی کنید و در واقع یک استراتژی ایچیموکویی داشته باشید در ادامه بیشتر با فیلتر ایچیموکو آشنا خواهید شد.
 

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

 

 

فیلتر اندیکاتور برای سیگنال خرید وفروش بورس

true  == function()
{
//********** SMA function *****************//
var sma = function(arr,day,period)
{    var sum=0 ;
    for(n = day ; n < period+day ; n++)    {    sum = sum + arr[n];    }
    var avesum = sum / period ;    return avesum;    }

var atr = function(day,period)
{
    var arrtr = [];
    for (i=0;i<[ih].length-1;i++)
    {
    arrtr.push(Math.max(([ih][i].PriceMax-[ih][i].PriceMin),Math.abs([ih][i].PriceMax-[ih][i+1].PDrCotVal),Math.abs([ih][i].PriceMin-[ih][i+1].PDrCotVal)))
    }
    var ATR = sma(arrtr,day,period);
    return ATR;
}
    var factor = 3 ;
    var upperband=[] , lowerband=[] ;
    for(day=0;day<[ih].length-10;day++)
    {
        upperband.push((([ih][day].PriceMax+[ih][day].PriceMin)/2) + (factor*atr(day,10)))
        lowerband.push((([ih][day].PriceMax+[ih][day].PriceMin)/2) - (factor*atr(day,10)))
    }
    var trend = [] ,st = [] ;
    for(j=0;j<upperband.length;j++){ trend[j]=-1 ; st[j]=0; }
    trend[upperband.length-1] = 1 ; st[upperband.length-1]=lowerband[upperband.length-1]
    for(i=upperband.length-2 ; i>=0 ; i--)
    {
        if(trend[i+1]== -1 && [ih][i].PDrCotVal<st[i+1]) 
            { trend[i] = -1 ; st[i]=Math.min(st[i+1],upperband[i]);}
        else if (trend[i+1]== -1 && [ih][i].PDrCotVal>=st[i+1])
            { trend[i] = 1 ; st[i]=lowerband[i];}
        else if (trend[i+1]== 1 && [ih][i].PDrCotVal>st[i+1])
            { trend[i] = 1 ; st[i]= Math.max(st[i+1],lowerband[i]);}
        else if (trend[i+1]= 1 && [ih][i].PDrCotVal<=st[i+1])
            { trend[i] == -1 ; st[i]=upperband[i];}
    }
    var supertrendmsg=[] , trendchange=1400 ;
    for(i=0;i<trend.length;i++)
    {
        if(trend[i]<0)    { supertrendmsg[i]=(st[i].toString()).fontcolor("red") ; }
        else if(trend[i]>0)    { supertrendmsg[i]=(st[i].toString()).fontcolor("green") ; }
    }
    for(i=0;i<trend.length-2;i++)
    {
        if(trend[i-1]*trend[i] == -1 )    { break; }
        if(trend[i]*trend[i+1] == -1) {trendchange=i ; }
    }
    
    if( trend[trendchange] == 1 && trendchange==0)        //شرط تغییر سوپرترند نزولی به صعودی در اخرین روز
    { 
        return true;
    }
}()

true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index
for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi=="undefined") CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if([ih][0].rsi<30)
return true;
else
return false;
}()

true==function()
{
//binazirchart پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.ir و سایت 

var minrsi=21
var minstoc=21
//---------------------------------
function RX(per){
var rsimin=20
var rsimax=21
period =per
var xb=0
var yb=0
var dle=0
var dlen = 15
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var price = [];price.length=dle
var df = [];df.length=dle
var g = [];g.length=dle
var l = [];l.length=dle
var zg=[];zg.length=dle
var zl=[];zl.length=dle
var azg=[];azg.length=dle
var azl=[];azl.length=dle
var st11 =[];st11.length=dle
var st12=[];st12.length=dle
var r1=[];r1.length=dle
var r2=[];r2.length=dle
var j =dle+1
var i=0;var x=0;var y=0;var sg=0;var sl=0;var u1=0;var u2=0;var x1=0;var y1=0
var rsi=0
for(i=0;i<dlen;i++){
if([ih][i].QTotTran5J>0)
{
j--;
price[j]=[ih][i].PDrCotVal;
}else{}
}
for (i=2;i<=dle;i++){df[i]=(price[i]-price[i-1])
if (df[i]>0){g[i]=df[i];l[i]=0}else if(df[i]<0){l[i]=df[i];l[i]=Math.abs(l[i]);g[i]=0}else{g[i]=0,l[i]=0}
}
for(x=period+1;x<=dle;x++){
sg=0
for(y=x-period+1;y<=x;y++){
if(g[y]>=0){
sg+=g[y]}else{}
}
zg[x]=sg
azg[x]=zg[x]/period
sl=0
for(y=x-period+1;y<=x;y++){
if(l[y]>=0){
sl+=l[y]}else{}
}
zl[x]=sl
azl[x]=zl[x]/period
}
st11[period+1]=azg[period+1]
st12[period+1]=azl[period+1]
for(i=period+1;i<=dle-1;i++){
u1= ((st11[i]*(period-1))+g[i+1])/period;st11[i+1]=u1
u2= ((st12[i]*(period-1))+l[i+1])/period;st12[i+1]=u2
}
for(x1=period+1;x1<=dle;x1++){
switch(st11[x1]){
case 0:
r2[x1]=0;
default :
if(st12[x1]!=0){r1[x1]=st11[x1]/st12[x1]};
}
switch(st12[x1]){
 case 0:
 r2[x1]=100
default :
 r1[x1] =st11[x1]/st12[x1]
}
if(st11[x1]!=0 && st12[x1]!=0 ){
   r2[x1]=100-(100/(1+r1[x1]))
}
}
rsi=Math.round(r2[dle]*100)/100
return rsi
}
function STK()
{
var per1=14
var per2=9
var per3=6
var dlen =40
var xb=0
var yb=0
var dle=0
var i=0;j=0
var sum=0
var max=0
var min=10000000
var zig1=per1+per2
var zig2=zig1+per3
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var hig=[];hig.length=dle
var low=[];low.length=dle
var clos=[];clos.length=dle
var kd=[];kd.length=dle
var stoc=[];stoc.length=dle
var sm=[];sm.length=dle
j=dle+1
for(xb=0;xb<dlen;xb++){
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
j--;
hig[j]=[ih][xb].PriceMax
low[j]=[ih][xb].PriceMin
clos[j]=[ih][xb].PDrCotVal
}else{}
}
for(xb=per1;xb<=dle;xb++)
{
max=0
min=10000000
for(yb=xb-per1+1;yb<=xb;yb++)
{
if(hig[yb]>max){max=hig[yb]}else{}
if(low[yb]<min){min=low[yb]}else{}
}
kd[xb]=((clos[xb]-min)/(max-min))*100
}
for(xb=zig1-1;xb<=dle;xb++)
{
sum=0
for(yb=xb-per2+1;yb<=xb;yb++)
{
sum=sum+kd[yb]
}
stoc[xb]=sum/per2
stoc[xb]=Math.round(stoc[xb]*100)/100
}
for(xb=zig2-1;xb<=dle;xb++)
{
sum=0
for(yb=xb-per3+1;yb<=xb;yb++)
{
sum=sum+stoc[yb]
}
sm[xb]=sum/per3
sm[xb]=Math.round(sm[xb]*100)/100
}
return stoc[dle]
}
  if(STK()<=minstoc&&RX(14)<=minrsi)
  {
  (cfield0)=STK
  (cfield1) = RX(14)
  return true
  }else{
  return false
  }
  }
  ();

 

بهترین فیلترهای سیگنال خرید وفروش و صعودی شدن سهم

true==function() 

if((tvol)>(bvol) && (pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>5 && (tno)>20) 

return true; 

else 

return false; 

}()
[ih][1].PDrCotVal < [ih][1].PriceFirst &&
[ih][0].PriceFirst < [ih][1].PDrCotVal &&
[ih][0].PDrCotVal > [ih][1].PriceFirst &&
(pl) > (pf) &&
(pf) > [ih][0].PriceFirst &&
(pl) > [ih][0].PDrCotVal
(pl)>(pf) && ([ih][0].PDrCotVal)<([ih][0].PriceFirst)&&(pl)>[ih][0].PriceFirst && (pf)<[ih][0].PDrCotVal

true  == function()
{
//********** SMA function *****************//
var sma = function(arr,day,period)
{    var sum=0 ;
    for(n = day ; n < period+day ; n++)    {    sum = sum + arr[n];    }
    var avesum = sum / period ;    return avesum;    }

var atr = function(day,period)
{
    var arrtr = [];
    for (i=0;i<[ih].length-1;i++)
    {
    arrtr.push(Math.max(([ih][i].PriceMax-[ih][i].PriceMin),Math.abs([ih][i].PriceMax-[ih][i+1].PDrCotVal),Math.abs([ih][i].PriceMin-[ih][i+1].PDrCotVal)))
    }
    var ATR = sma(arrtr,day,period);
    return ATR;
}
    var factor = 3 ;
    var upperband=[] , lowerband=[] ;
    for(day=0;day<[ih].length-10;day++)
    {
        upperband.push((([ih][day].PriceMax+[ih][day].PriceMin)/2) + (factor*atr(day,10)))
        lowerband.push((([ih][day].PriceMax+[ih][day].PriceMin)/2) - (factor*atr(day,10)))
    }
    var trend = [] ,st = [] ;
    for(j=0;j<upperband.length;j++){ trend[j]=-1 ; st[j]=0; }
    trend[upperband.length-1] = 1 ; st[upperband.length-1]=lowerband[upperband.length-1]
    for(i=upperband.length-2 ; i>=0 ; i--)
    {
        if(trend[i+1]== -1 && [ih][i].PDrCotVal<st[i+1]) 
            { trend[i] = -1 ; st[i]=Math.min(st[i+1],upperband[i]);}
        else if (trend[i+1]== -1 && [ih][i].PDrCotVal>=st[i+1])
            { trend[i] = 1 ; st[i]=lowerband[i];}
        else if (trend[i+1]== 1 && [ih][i].PDrCotVal>st[i+1])
            { trend[i] = 1 ; st[i]= Math.max(st[i+1],lowerband[i]);}
        else if (trend[i+1]= 1 && [ih][i].PDrCotVal<=st[i+1])
            { trend[i] == -1 ; st[i]=upperband[i];}
    }
    var supertrendmsg=[] , trendchange=1400 ;
    for(i=0;i<trend.length;i++)
    {
        if(trend[i]<0)    { supertrendmsg[i]=(st[i].toString()).fontcolor("red") ; }
        else if(trend[i]>0)    { supertrendmsg[i]=(st[i].toString()).fontcolor("green") ; }
    }
    for(i=0;i<trend.length-2;i++)
    {
        if(trend[i-1]*trend[i] == -1 )    { break; }
        if(trend[i]*trend[i+1] == -1) {trendchange=i ; }
    }
    if( trend[trendchange] == 1 && trendchange==0)        //شرط تغییر سوپرترند نزولی به صعودی در اخرین روز
    { 
return true;
    }
}()

//فیلتر چرخش رو به بالای اندیکاتور پارابولیک سار - این اندیکاتور در هنگامی که سهم فاقد روند باشد خروجی دقیق نخواهد داشت 

 //فرضا" زمانی که سهم در حالت رنج یا ساختن الگوهائی مشابه الگوی پرچم یا مثلث باشد

//////##### Parabolic Sar Up

true==function()
{
var dlen = 60
var xb=0
var yb=0
var dle=0
var str=4
var ini=0.02
var fmx=0.2
var hmax=0
var hmin=0
var tm=0
var tpn=0
var tpx=0
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var open=[];open.length=dle
var pmax=[];pmax.length=dle
var pmin=[];pmin.length=dle
var clos=[];clos.length=dle
var ep=[];ep.length=dle
var acc=[];acc.length=dle
var pmep=[];pmep.length=dle
var inps=[];inps.length=dle
var sar=[];sar.length=dle
var tre=[];tre.length=dle
if((pl)==[ih][0].PDrCotVal)
{
yb=dle+1
}else{
yb=dle
open[dle]=(pf)
pmax[dle]=(pmax)
pmin[dle]=(pmin)
clos[dle]=(pl)
}
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb--
open[yb]=[ih][xb].PriceFirst  
pmax[yb]=[ih][xb].PriceMax
pmin[yb]=[ih][xb].PriceMin
clos[yb]=[ih][xb].PDrCotVal
}else{}
}
if(clos[2]<clos[1]) 
{
tre[1]="d"
ep[1]=pmin[1]
sar[1]=pmax[1]
acc[1]=ini
inps[1]=0
pmep[1]=(sar[1]-ep[1])*acc[1]
}
else if(clos[2]>clos[1]) 
{
tre[1]="u"
ep[1]=pmax[1] 
sar[1]=pmin[1] 
acc[1]=ini
inps[1]=0
pmep[1]=(sar[1]-ep[1])*acc[1]
}
else 
{
tre[1]="u"
ep[1]=pmax[1]
sar[1]=pmin[1]
acc[1]=ini
inps[1]=0
pmep[1]=(sar[1]-ep[1])*acc[1]
}
pmin[0]=0
pmax[0]=0
for(xb=2;xb<=dle;xb++)
{
if(tre[xb-1]=="d")
{
tpx=(sar[xb-1]-pmep[xb-1])
if(pmax[xb-1]>tpx){tpx=pmax[xb-1]}
if(pmax[xb-2]>tpx){tpx=pmax[xb-2]}
inps[xb]=Math.max((sar[xb-1]-pmep[xb-1]),pmax[xb-1],pmax[xb-2])
inps[xb]=tpx
}
else
{
if(tre[xb-1]=="u")
{
tpn=(sar[xb-1]-pmep[xb-1])
if(pmin[xb-1]<tpn){tpn=pmin[xb-1]}
if(pmin[xb-2]<tpn&&pmin[xb-2]>0){tpn=pmin[xb-2]}
inps[xb]=Math.min((sar[xb-1]-pmep[xb-1]),pmin[xb-1],pmin[xb-2])
inps[xb]=tpn
}
else
{
}
}
if(tre[xb-1]=="d"&&pmax[xb]<inps[xb]) //1
{
sar[xb]=inps[xb]
}
else
{
if(tre[xb-1]=="u"&&pmin[xb]>inps[xb]) //2
{
sar[xb]=inps[xb]
}
else
{
if(tre[xb-1]=="d"&&pmax[xb]>=inps[xb]) //3
{
sar[xb]=ep[xb-1]
}
else
{
if(tre[xb-1]=="u"&&pmin[xb]<=inps[xb])  //4
{
sar[xb]=ep[xb-1]
}
else
{
}
}
}
}
if(sar[xb]>clos[xb])
{
tre[xb]="d"
}
else
{
tre[xb]="u"

if(tre[xb]=="d")
{
ep[xb]=Math.min(ep[xb-1],pmin[xb])
}
else
{
if(tre[xb]=="u")
{
ep[xb]=Math.max(ep[xb-1],pmax[xb])
}
else
{
}

if(tre[xb]==tre[xb-1]&&ep[xb]!=ep[xb-1]&&acc[xb-1]<fmx)
{
acc[xb]=acc[xb-1]+ini
}
else
{
if(tre[xb-1]==tre[xb]&&ep[xb]==ep[xb-1])
{
acc[xb]=acc[xb-1]
}
else
{
if(tre[xb-1]!=tre[xb])
{
acc[xb]=ini
}
else
{
acc[xb]=fmx
}


if(acc[xb]>fmx){acc[xb]=fmx}
pmep[xb]=(sar[xb]-ep[xb])*acc[xb]
}
if(tre[dle-1]=="d"&&tre[dle]=="u") 
{
return true
}
else
{
return false
}
}();

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++)
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
return minimum;
};
// Calculation Volume of 3 days
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++)
V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V3D;
};
// Calculation Volume of 14 days
var VolumeOf14Days=function()
{
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<13; n++)
V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V14D;
};
//Calculation Stochastic
var Stochastic=function()
{
var HighestHigh=0;
var LowestLow=0;
var x;
var Stoch=0;
for (x = 0; x <14; x++)
{
if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
{
HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
}
if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
{
LowesLow=[ih][x].PriceMin;
}
}
Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);
return Stoch;
};
if(
// soudi
(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4
// afzayesh hajm
&& VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
// estok paeen
&& Stochastic()<=20
// tedad moamele
&& (tno)>20
// hajm mabna
&& (bvol)<=100000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
(pc)>=(py) && (bvol)<200000 && (plp) >= 1.5
(pmin)==(tmin)&&(pl)>(py)

true == function()
{
var hajm = function(day)
{
var sum = 0;
for(i = 0; i < day; i++)
{
sum = sum + [ih][i].QTotTran5J;
}
var ave = sum / day;
return ave;
}
var str="";
var ghodrat = Math.round((((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)/((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)) * 100 ) / 100;
(cfield2) =ghodrat ;
if ((pmin)*1.05<(pl) && (pl) == (pf) && (pf) > (pc)&&(pmax)==(pl))
{
var str="سنجاقک ";
}
if ((pl)>(pf) && ((pl)-(pf))/((tmax)-(tmin))>0.7 && ((pmax)-(pmin))/((tmax)-(tmin))>0.6)
{
var str="مارابوزو ";
}
if ((pl)>(pf) && ([ih][0].PDrCotVal)<([ih][0].PriceFirst)&&(pl)>[ih][0].PriceFirst && (pf)<[ih][0].PDrCotVal )
{
var str="پوشا ";
}
if((pl)>(pf) && ((pmax)-(pmin))/((tmax)-(tmin))>0.7 && ((pmax)-(pf))/((pf)-(pmin))<0.5 && ((pmax)-(pl))/((pl)-(pf))<0.3)
{
var str="چکش ";
}
if (str != ""&& ghodrat >1 )
{

return true;
}
}()

(pl) > (pc) && (pmax) > (pmin) && (pl) > (py) && (pmax) > (py) && (pf) >= (py) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) == (pl) && (tno) > 1

// binazirchart پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.ir و سایت  

var t=([ih][7].PriceMin+[ih][7].PriceMax)/2;

var k=([ih][21].PriceMin+[ih][21].PriceMax)/2;

t>k&&(pl)>t&&(pl)>[ih][21].PriceMax&&(tvol)>2*[is5]&&(plp)>0

// binazirchart پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.ir و سایت  

( (pmin) < ((pf)+(pmin))/2 )   && (plp) > 1 &&
   
   (pc) < (pl)   &&    (bvol)<(tvol)  &&
 
((pmax)-(pf)>0.028*(pf))&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

سیگنال خرید و فروش 

منظور از سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی به وجود آمدن حالتی در نمودار سهام است که معامله گران را نسبت به آینده سهم با خبر میکند و این خبر امکان دارد یک نزول در بازار را پیش بینی کند و یا اینکه خبر از صعودی شدن روند سهم داشته باشد. برای یافتن سیگنالهای خرید و فروش میتوان به روش های مختلفی اتخاذ کرد ولی یکی از روش های گرفتن سیگنال خرید و فروش اندیکاتور است. اندیکاتورها با محاسبه ریاضی و داده های نموداری که دارند اقدام به نمایش اتفاقاتی که در نمودار میافتد میکند و حتی برخی از این اندیکاتورها آینده سهام و نمودار را نیز نمایش میدهند.

 

فیلتر ایچیموکو اندیکاتوری برای سیگنال خرید و فروش

فیلترایچیموکو طلایی ابزاری است برای شناسایی سهام در چند ثانیه ،بدون نیاز به مراجعه در نمودار سهام و تحلیل نمودار سهام . فیلترنویسی و سیگنال گیری از ایچیموکو نیازمند ترکیب دو علم فیلترنویسی وعلم ایچیموکواست که خروجی آن یک محصول فوق العاده برای شناسایی سهام مستعد رشد و سهام مستعد نزول خواهد بود.فیلتر ایچیموکو پیشرفته فیلترایچیموکو بورس ایران یا همان فیلترطلایی ایچیموکو یکی از محصولات درجه یک گروه تحلیلی بی نظیر است که با ارائه اطلاعات تحلیلی هر سهم میتواند کمک شایانی به معامله گران بورسی کند.در این ویدیو قرار است که سیگنالهای خرید و فروش فیلتر طلایی ایچیموکو را راستی آزمایی کنیم و نحوه استفاده از فیلترایچیموکو طلایی را آموزش دهیم.پیشنهاد ما این است که حتما دوره آموزشی رایگان ایچیموکو را مشاهده کنید تا بتوانید استفاده بهتری از فیلترطلایی ایچیموکو داشته باشید. فیلترایچیموکو دارای اندیکاتورهای مختلفی در خود است که هرکدام با توجه به اعداد مهم ایچیموکو 9،26،52 اقدام به ارائه تحلیل نمودار میکنند . مثلا ابرکومو با تحلیل تنکانسن و کیجونسن حال و بالاترین و پایین ترین قیمت 52 کندل قبل اقدام به نمایش 26 کندل آینده نمودار میکنند.

 

 

سیگنال تنکانسن و کیجونسن

فیلترکاربردی ایچیموکو میتواند سیگنالهای خرید ایچیموکویی خوبی را به تحلیلگران ارائه دهد.و حتی میتوان با داشتن فیلترسبد شخصی ،سهام خود را در قالب ایچیموکو طلایی زیر نظر داشته باشید و تصمیم خود را جهت نگهداری یا فروش سهم با استفاده از فیلترایچیموکو بگیرید.فیلترایچیموکو از چند اندیکاتور به نام های  Conversion line (خط تنکان سن)، Base line (خط کیجون سن)، logging Span ، Lead 1 (A)، Lead 2 (B) و Piots Background (ابر کومو)است . که مراد از ابر کومو ناحیه پشت زمینه سنکوی A و سنکوی B است که در نمودارهای تحلیلی با رنگ از پس‌زمینه اصلی جدا شده است.یکی از سیگنالهایی که میتوان از فیلترایچیموکو دریافت کرد ، تقاطع تنکنسن و کیجونسن است که اگر تنکانسن کیجونسن را روبه بالا قطع کند بسته به محل قرارگیری این تقاطع میتواند سیگنال خرید قوی یا ضعیف یا متوسط باشد. مثلا اگر تقاطع تنکانسن و کیجونسن زیر ابرکومو باشد این سیگنال خرید ضعیف خواهد بود ولی اگر این تقاطع داخل ابرکومو باشد ،سیگنال خرید متوسط خواهد بود . و در نهایت اگر تقاطع تنکانسن و کیجونسن بالای ابرکومو باشد این سیگنال خرید قوی خواهد بود.

 

 

آیا اندیکاتور ایچیموکو در بازار فارکس و ارزدیجیتال هم سیگنال خرید و فروش میدهد؟

اندیکاتورها در هر بازار مالی که دارای نمودار است و دیتای چند ماه گذشته را دارد کارایی خواهد داشت و از آنجا که فارکس و ارز دیجیتال نمودار دارند پس ایچیموکو در آنها نیز میتواند به عنوان بهترین اندیکاتور سیگنال خرید فروش عمل کند.فیلتر ایچیموکو هم دارای قالب منحصر به فرد خود است و هم دارای چندین فیلتر تشخیص سهام مستعد رشد درون خود میباشد. یعنی قالب فیلترایچیموکو همه سهامی موجود در بازار سرمایه را اقدام به تحلیل کرده و با یک کلیک شما میتوانید همه سهامی بازار را از لحاظ اندیکاتور ایچیموکو بررسی کرده و اطلاعاتی نظیر: سیگنال خرید یا سیگنال فروش یا مشکوک بودن سهم را دارا باشید. و یا بدانید که ابرکومو در نمودار سهم به چه رنگی است یعنی سبز است یا قرمز است. و نیز میتوان به داشتن یا نداشتن تغییر فاز در ابرکومو دسترسی داشت . بالا یا پایین بودن قیمت نسبت به ابرکومو هم میتواند مورد بررسی قرارگیرد . کراس تنکانسن و کیجونسن که خود یکی از سیگنالهای خرید در اندیکاتور ایچیموکو است نیز در قالب فیلترایچیموکو قابل بررسی است .این اطلاعات و بیشتر از اینها را میتوانید با داشتن فیلترطلایی ایچیموکو بدست بیاورید تا شما را در تحلیل سهام یاری کند و از دیگران بی نیازتان سازد.

 

کلمات کلیدی:بهترین اندیکاتور،سیگنال خرید و فروش، بهترین اندیکاتور سیگنال، اندیکاتور سیگنال خرید و فروش، بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس، بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش ارزدیجیتال، سیگنال خرید و فروش ارزدیجیتال، سیگنال خرید و فروش فارکس، بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بورس، اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بورس، اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بازارهای مالی، اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس، اندیکاتور فارکس سیگنال خرید و فروش 

 

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش _ اندیکاتور رشد شارپی _ سیگنال شارپی

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است