بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
طلایی ترین سیگنال ایچیموکو | فیلتر معتبر ایچیموکو برای صعود بازار
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/12/15
توضیحات

 

طلایی ترین سیگنال ایچیموکو | فیلتر معتبر ایچیموکو برای صعود بازار

 

 فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن

//  binazirchart.ir 
true==function(){
var dt=9
var dk=26
var dlen=60
var xb=0
var yb=0
var dle=0
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var prx=[];prx.lenght=dle
var prn=[];prn.lenght=dle
var tx
var tn
var kx
var kn
var tkn=[];tkn.lenght=dle
var kij=[];kij.lenght=dle
var i=0;var j=0
j=dle+1
for(i=0;i<dlen;i++){
if([ih][i].QTotTran5J>0)
{
j--;
prx[j]=[ih][i].PriceMax
prn[j]=[ih][i].PriceMin
}else{}
}
for(i=dt;i<=dle;i++){
tx=0
tn=1000000
for(j=(i-dt+1);j<=i;j++){
if(prx[j]>tx){tx=prx[j]}else{}
if(prn[j]<tn){tn=prn[j]}else{}
}
tkn[i]=(tx+tn)/2
}
for(i=dk;i<=dle;i++){
kx=0
kn=10000000
for(j=(i-dk+1);j<=i;j++){
if(prx[j]>kx){kx=prx[j]}else{}
if(prn[j]<kn){kn=prn[j]}else{}
}
kij[i]=(kx+kn)/2
}
if(tkn[dle]>=kij[dle]&&tkn[dle-1]<kij[dle-1]){
 (cfield0)=dle
 (cfield1)=tkn[dle]
 (cfield2)=kij[dle]
 return true
}else{
 return false
}
}();

فیلتر کیجونسن

true == function()
{ 
var PH = function (period,d)
{
  var len = period + d ;
  var max_PH = 0;
  for (var i = 0 + d; i < len ; i++)
   {
     max_PH = Math.max([ih][i].PriceMax ,(pmax), max_PH);     
   }   
   return max_PH;

var PH = function (period,d)
{
  var len = period + d ;
  var max_PH = 0;
  for (var i = 0 + d; i < len ; i++)
   {
     max_PH = Math.max([ih][i].PriceMax ,(pmax), max_PH);     
   }   
   return max_PH;
} 
var PL = function (period,d)
{
  var len = period + d;
  var min_PL = 1000000;
  for (var i = 0 + d; i < len ; i++)
   {
     if ([ih][i].PriceMin > 0 )
      {
         min_PL = Math.min([ih][i].PriceMin ,(pmin) , min_PL); 
      }      
   }   
   return min_PL;
}

var PL = function (period,d)
{
  var len = period + d;
  var min_PL = 1000000;
  for (var i = 0 + d; i < len ; i++)
   {
     if ([ih][i].PriceMin > 0 ){
         min_PL = Math.min([ih][i].PriceMin ,(pmin) , min_PL); 
      }  }   
   return min_PL;
var sell = (PH(26 , 0) + PL(26, 0)) / 2;

if( (pl) > sell && [ih][0].PClosing < [ih][1].PClosing && ((pl) - sell ) / sell < 0.03 && (pl) > (pc) )
 return true;
}()
 

فیلتر نزدیک مقاومت _ فیلتر نزدیک حمایت کیجونسن


//  binazirchart.ir 
true==function()

{

if((tvol)<(bvol)&&(pmin)==(tmin)&&((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5&&(ct).Sell_CountI >=(ct).buy_countI && (tno)>20)

{

return true;

}

else
    {
    return false;
  }  
}()
 

سیگنال طلایی ایچیموکو

با داشتن فیلتر ایچیموکو ایران میتوانید اطلاعاتی مثل سبز بودن ابرکومو یا قرمز بودن ابرکومو ، تغییر فاز دادن ابرکومو ، زیرابر بودن قیمت یا روی ابربودن قیمت ، سیگنال خرید ایچیموکو  یا فروش آن ،کراس های تنکانسن و کیجونسن و روی قیمت بودن کیجونسن یا زیر قیمت بودن کیجونسن را خواهید داشت که در تصویر زیر به صورت قالب ایچیموکو به نمایش در آمده و تمامی سهام را تحلیل کرده است .برای مثال در سهم لپارس که در تصویر مشاهده میکنید ،تمامی سیگنالهای خرید را دارا است. یعنی هم ابر در حال تغییر فاز وسبز شدن است و هم قیمت روی ابر است و نیز تنکانسن و کیجونسن کراس کرده اند و در کل سیگنال خرید ایچیموکو  را صادر کرده اند. در مقابل سهم هجرت را مشاهد کنید که علارقم تغییر فاز ابر و سبز شدن ابر ولی باز هم قیمت زیر ابر است و این سهم به مقاومت رسیده و سیگنال خرید صادر نشده استفیلترنویسی و سیگنال خرید در ایچیموکو یافتن علاوه بر داشتن تخصص و تسلط بر روی اندیکاتور ایچیموکو ،نیاز به تسلط بر مباحث فیلتر نویسی در سایت بورس ایران است که خود به عنوان مقوله ای جدا میتواند محل توجه معامله گران باشد.توضیح قسمت های مختلف اندیکاتور ایچیموکو ایران و سیگنالهای خرید آن را میتوانید با داشتن فیلتر ایچیموکو طلایی در اختیارداشته باشید.گروه تحلیلی بی نظیر افتخار دارد با ارائه آموزش ها و خدمات رایگان در بازاربورس ایران و بازار اختیارمعامله ایران ،رضایت مخاطبین عزیز خود را جلب کرده  و خانواده اقتصادی بزرگی را تشکیل داده است .شما عزیزان میتوانید برای استفاده از این فیلترها و آموزش های رایگان ما به قسمت فیلترهای کاربردی یا آموزش رایگان ایچیموکو ما در سایت مراجعه کنید.فیلترهای کاربردی رایگان وآموزش های رایگان ما درسایت میتواند شما را به یک تحلیلگر بورس تبدیل کند .البته که هرچه بیشتر آموزش ببینید در عرصه تحلیلگری بیشتر میتوانید عرضه  اندام داشته باشید و رویاهای خود را محقق کنید.

سیگنال تنکانسن و کیجونسن

یکی از سیگنالهایی که میتوان از ارتباط بین قیمت و خط کیجونسن بدست آورد ،تقاطع موجود بین قیمت و خط کیجونسن است. یعنی اگر قیمت خط کیجونسن را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید است و اگر قیمت خط کیجونسن را روبه پایین قطع کند سیگنال فروش است.حال محل وقوع این تقاطع میتواند در قوی یا ضعیف بودن این سیگنال دخیل باشد و باید به جایگاه این تقاطع نسبت به ابرکومو توجه کرد.مثلا اگر قیمت ،خط کیجونسن را رو به بالا قطع کند این سیگنال خرید است ولی اگر این تقاطع بالای ابرکومو رخ دهد بر قوت این سیگنال خرید میافزاید و سیگنال خرید قوی را هشدار میدهد . و اگر این تقاطع در میان ابرکومو باشد سیگنال خرید متوسط را هشدارمیدهد. و اگر این تقاطع زیر ابرکومو باشد هشدار سیگنال خرید ضعیف را به مخاطب میرساند.در صورتی که قیمت خط کیجونسن را رو به پایین قطع کند،این سیگنال ،سیگنال فروش خواهد بود .حال اگر این تقاطع زیر ابر باشد سیگنال فروش قوی است و اگر بالای ابر باشد ،سیگنال فروش ضعیف است و اگر داخل ابرکومو باشد سیگنال فروش متوسط است.پیشنهاد ما این است که همه ویدیوهای آموزش ایچیموکو پیشرفته رایگان را مشاهده کرده و به یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیلی نمودار بازار بورس مسلط شوید. که در نهایت بتوانید با داشتن فیلتر ایچیموکو طلایی ،بهترین سهام مستعد رشد را شناسایی کرده و بیشترین سود را کسب کنید.
ابرکومو در فیلترایچیموکو یکی از اندیکاتورهای پیشرو میباشد که با داشتن دو خط سنکواسپن a و سنکواسپن b و تحلیل تنکانسن و کیجونسن روزانه نمودار و بالاترین وپایین ترین قیمت 52 کندل قبلی اقدام به پیش بینی 26 کندل آینده نمودار میکند.که هریک از دو خط ابرکومو را میتوان به عنوان حمایت یا مقاومت پیش روی نمودار قلمداد کرد. در فیلترطلایی ایچیموکو یکی از داده هایی که این فیلتر به تحلیلگران ارائه میدهد این است که قیمت نسبت به ابرکومو در چه جایگاهی قراردارد .همانطوری که میدانید جایگاه قیمت نسبت به ابرکومو میتواند به عنوان سیگنال خرید قوی یا ضعیف یا متوسط مورد مطالعه قرارگیرد. مثلا اگر قیمت بالای ابرکومو باشد ،این یعنی سیگنال خرید قوی ،ولی اگر قیمت زیر ابرکومو باشد به معنی سیگنال خرید ضعیف است و نیز اگر قیمت میانه ابرکومو باشد به معنی سیگنال خرید متوسط میباشد.برای سهولت در تحلیل سهامی بازار سرمایه میتوان از فیلترطلایی ایچیموکو بهره برد چرا که با یک کلیک میتوان به تحلیل همه سهامی بازار بورس دسترسی پیدا کرد که کدام یک از لحاظ ابرکومو در شرایط مساعدتری قراردارند و معامله گر در اندک زمانی میتواند صاحب داده های دقیق و مهم میشود.فیلترایچیموکو به عنوان فیلترمادر شامل چندین فیلتردرون مایه ای است که هر یک به یک سری از بخشهای اندیکاتور ایچیموکو توجه دارد . از فیلترهایی که داخل فیلترایچیموکو طلایی موجود است میتوان به فیلتر بریک اوت قیمت از ابرکومو مثال زد یا فیلترحمایت کیجونسن بالای ابر ویا فیلترکراس کیجونسن و صعود تا ابرکومو،که این فیلترها بخشی از فیلترهای موجود در فیلترایچیموکو طلایی است.که ممکن است در آینده بر تعداد این فیلترها افزوده شود و بخش های مختلف اندیکاتور ایچیموکو مورد بررسی قرار گیرد.

 

سیگنال طلایی ایچیموکو

سیگنال طلایی ایچیموکو فیلتر ایچیموکو

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است