بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر ایچیموکو، کراس کیجونسن و تنکنسن بالای ابر
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/07/12
توضیحات

فیلتر ایچیموکو، کراس کیجونسن و تنکنسن بالای ابر

این فیلتر از جمله فیلترهای موجود در مجموعه فیلتر ایچیموکو پیشرفته است که برای داشتن آن میتوانید کلیک کنید.

 

فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن

 


//   binazirchart.ir 

true==function(){
var dt=9
var dk=26
var dlen=60
var xb=0
var yb=0
var dle=0
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var prx=[];prx.lenght=dle
var prn=[];prn.lenght=dle
var tx
var tn
var kx
var kn
var tkn=[];tkn.lenght=dle
var kij=[];kij.lenght=dle
var i=0;var j=0
j=dle+1
for(i=0;i<dlen;i++){
if([ih][i].QTotTran5J>0)
{
j--;
prx[j]=[ih][i].PriceMax
prn[j]=[ih][i].PriceMin
}else{}
}
for(i=dt;i<=dle;i++){
tx=0
tn=1000000
for(j=(i-dt+1);j<=i;j++){
if(prx[j]>tx){tx=prx[j]}else{}
if(prn[j]<tn){tn=prn[j]}else{}
}
tkn[i]=(tx+tn)/2
}
for(i=dk;i<=dle;i++){
kx=0
kn=10000000
for(j=(i-dk+1);j<=i;j++){
if(prx[j]>kx){kx=prx[j]}else{}
if(prn[j]<kn){kn=prn[j]}else{}
}
kij[i]=(kx+kn)/2
}
if(tkn[dle]>=kij[dle]&&tkn[dle-1]<kij[dle-1]){
  (cfield0)=dle
  (cfield1)=tkn[dle]
  (cfield2)=kij[dle]
  return true
}else{
  return false
}
}();

 

 

 

 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است