اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

ماشین حساب بلک شولز

ماشین حساب اختیار معامله همان ماشین حساب بلک شولز است که میتواند قیمت منصفانه پریمیوم قرارداد اختیار معامله را محاسبه کند و یک معامله گر را در تشخیص ارزشمند بودن یا حباب داشتن قیمت قرارداد کمک کند. ماشین حساب اختیار معامله اطلاعات مخصوصی را طلب میکند و خود پس از وارد شدن اطلاعاتی مثل قیمت اعمال ، مانده تا سر رسید،نوسان پذیری و نرخ بهره ، اقدام به محاسبه میکند.از این ابزار میتوانید به صورت رایگان در قسمت خدمات اختیار معامله یا دیده بان اختیار معامله سایت بی نظیر چارت استفاده نمایید.ماشین حساب بلک شولز آینده یک خدمت عالی که برای راحتی شما تعبیه شده است. ویدئو آموزشی در مورد کلیات بلک شولز در روبرو مشاهده کنید.