هدایای جشنواره نوروز 402 در ویدئو بالا

توی این جشنواره میتونی با خرید از بینظیر چارت یکی از سه دوره زیر رو تهیه کنی

فیلتر پیشرفته ایچیموکو

تحلیلگر بازار فارکس

تحلیلگر بازار سهام 

 

استراتژی و دوره های تخصصی در چهار بازار مالی

استراتژی های معاملاتی و دوره های آموزشی در این صفحه :

 هر دوره به تفکیک بازار  قابل مشاهده است.

 

تومان1,200,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان4,500,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان4,500,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان4,500,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۳/ ۱/ ۱۴۰۲
تومان7,500,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان8,580,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان2,400,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان4,500,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان1,400,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان1,800,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
%100
تومان3,500,000
قیمت اصلی
رایگان
قیمت تخفیف خورده
آخرین بروزرسانی
۲۸/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان1,200,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
%100
تومان1,800,000
قیمت اصلی
رایگان
قیمت تخفیف خورده
آخرین بروزرسانی
۱۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان8,500,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

اولویت 1

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان1,200,000
قیمت اصلی

اولویت 2

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان4,500,000
قیمت اصلی

اولویت 3

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان4,500,000
قیمت اصلی

اولویت 4

آخرین بروزرسانی

۳/ ۱/ ۱۴۰۲

قیمت

تومان4,500,000
قیمت اصلی

اولویت 5

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان7,500,000
قیمت اصلی

اولویت 6

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان8,580,000
قیمت اصلی

اولویت 7

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان2,400,000
قیمت اصلی

اولویت 8

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان4,500,000
قیمت اصلی

اولویت 9

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان1,400,000
قیمت اصلی

اولویت 10

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان1,800,000
قیمت اصلی

%100

اولویت 11

آخرین بروزرسانی

۲۸/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان3,500,000
قیمت اصلی
رایگان
قیمت تخفیف خورده

اولویت 12

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان1,200,000
قیمت اصلی

%100

اولویت 13

آخرین بروزرسانی

۱۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان1,800,000
قیمت اصلی
رایگان
قیمت تخفیف خورده

اولویت 14

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان8,500,000
قیمت اصلی

تومان1,200,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان2,400,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان4,500,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

اولویت 1

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان1,200,000
قیمت اصلی

اولویت 7

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان2,400,000
قیمت اصلی

اولویت 8

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان4,500,000
قیمت اصلی

%100
تومان3,500,000
قیمت اصلی
رایگان
قیمت تخفیف خورده
آخرین بروزرسانی
۲۸/ ۱۲/ ۱۴۰۱
%100

اولویت 11

آخرین بروزرسانی

۲۸/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان3,500,000
قیمت اصلی
رایگان
قیمت تخفیف خورده

تومان4,500,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان4,500,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان4,500,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۳/ ۱/ ۱۴۰۲
تومان7,500,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان8,580,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان1,800,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان1,200,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱
%100
تومان1,800,000
قیمت اصلی
رایگان
قیمت تخفیف خورده
آخرین بروزرسانی
۱۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱
تومان8,500,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

اولویت 2

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان4,500,000
قیمت اصلی

اولویت 3

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان4,500,000
قیمت اصلی

اولویت 4

آخرین بروزرسانی

۳/ ۱/ ۱۴۰۲

قیمت

تومان4,500,000
قیمت اصلی

اولویت 5

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان7,500,000
قیمت اصلی

اولویت 6

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان8,580,000
قیمت اصلی

اولویت 10

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان1,800,000
قیمت اصلی

اولویت 12

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان1,200,000
قیمت اصلی

%100

اولویت 13

آخرین بروزرسانی

۱۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان1,800,000
قیمت اصلی
رایگان
قیمت تخفیف خورده

اولویت 14

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان8,500,000
قیمت اصلی

تومان1,400,000
قیمت اصلی
آخرین بروزرسانی
۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

اولویت 9

آخرین بروزرسانی

۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱

قیمت

تومان1,400,000
قیمت اصلی