بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی و دوره های تخصصی در بازارهای مالی

 هر دوره به تفکیک بازار  قابل مشاهده است. .مشاهده نظر کاربران

 

%100

قیمت اصلی

1,800,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

رایگان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%100

قیمت اصلی

3,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

رایگان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%41

قیمت اصلی

980,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

580,000 تومان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1403/01/25

%49

قیمت اصلی

1,400,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

720,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/01

%54

قیمت اصلی

1,900,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

890,000 تومان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1402/09/06

%60

قیمت اصلی

2,400,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

980,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/25

قیمت اصلی

3,000,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/23

%23

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

3,480,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%22

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

3,550,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%15

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

3,860,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%30

قیمت اصلی

7,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

5,320,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%25

قیمت اصلی

8,580,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

6,480,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%54

قیمت اصلی

1,900,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

890,000 تومان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1402/09/06

قیمت اصلی

3,000,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/23

%23

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

3,480,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%22

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

3,550,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%15

قیمت اصلی

4,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

3,860,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%30

قیمت اصلی

7,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

5,320,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%25

قیمت اصلی

8,580,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

6,480,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%41

قیمت اصلی

980,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

580,000 تومان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1403/01/25

%60

قیمت اصلی

2,400,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

980,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/25

%100

قیمت اصلی

1,800,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

رایگان

سطح دوره

متوسط

آخرین بروزرسانی

1403/01/14

%49

قیمت اصلی

1,400,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

720,000 تومان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1402/09/01

%100

قیمت اصلی

3,500,000 تومان

قیمت تخفیف خورده

رایگان

سطح دوره

پیشرفته

آخرین بروزرسانی

1403/01/14