`

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر cci برای بورس _ فیلتر واگرایی مثبت CCI رایگان
فیلتر cci برای بورس _ فیلتر واگرایی مثبت CCI رایگان
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/09/23
توضیحات

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

فیلتر cci برای بورس _ فیلتر واگرایی مثبت CCI


true===function()
{
   var len=[ih].length;
  //********************************ÇÕáÇÍ ÓÇÈÞå*****************************************************
  if([ih][0].PClosing!=(pc) && [ih][0].ZTotTran!=(tno) && [ih][0].QTotCap!=(tval)){
		if(typeof [ih][0].fixed =='undefined'){
			for(var i=len;i>0;i--){
				if(typeof [ih][i] =='undefined' ){
					[ih][i]={};
				}
				[ih][i].PriceFirst=[ih][i-1].PriceFirst;
				[ih][i].PClosing=[ih][i-1].PClosing;
				[ih][i].PDrCotVal=[ih][i-1].PDrCotVal;
				[ih][i].ZTotTran=[ih][i-1].PriceFirst;
				[ih][i].QTotTran5J=[ih][i-1].QTotTran5J;
				[ih][i].QTotCap=[ih][i-1].QTotCap;
				[ih][i].PriceChange=[ih][i-1].PriceChange;
				[ih][i].PriceMin=[ih][i-1].PriceMin;
				[ih][i].PriceMax=[ih][i-1].PriceMax;
				[ih][i].PriceYesterday=[ih][i-1].PriceYesterday;
			}
		[ih][0].fixed=1;
		}
		[ih][0].PriceFirst=(pf);
		[ih][0].PClosing=(pc);
		[ih][0].PDrCotVal=(pl);
		[ih][0].ZTotTran=(tno);
		[ih][0].QTotTran5J=(tvol);
		[ih][0].QTotCap=(tval);
		[ih][0].PriceChange=(pcc);
		[ih][0].PriceMin=(pmin);
		[ih][0].PriceMax=(pmax);
		[ih][0].PriceYesterday=(py);
	}
  //************************* The END**********************************
//************cci*********************
	function CCI(day,start){
	  var len=[ih].length;
	  for(var i=0;i<len;i++){
	    [ih][i].typical=([ih][i].PriceMin+[ih][i].PriceMax+[ih][i].PDrCotVal)/3;
	  }
	  var sum=0;
	   var sum_abs=0;
	  for(var i=start;i<start+day;i++){
	    sum+=[ih][i].typical;
	  }
	  var TPSMA=sum/day;
	  for(var i=start;i<start+day;i++){
	    sum_abs+=Math.abs(TPSMA-[ih][i].typical);
	  }
	  var MD=sum_abs/day;
	  return ([ih][start].typical-TPSMA)/(0.015*MD);
	}
//*********************  æǐÑÇíí *******************************************
var findpivot = function(day){
    var dayp = 0;
		var type = 0;
		var pivot = [];
		var count = 0;
    for (var j = 1;j<=day;j++){
      if(j<=4)
      for (var k = j-1;k<=j+3;k++)
      {
        if(typeof [ih][j] == "undefined" ||typeof [ih][k] == "undefined")continue;
      if([ih][j].PDrCotVal>[ih][k].PDrCotVal)
        {count ++}
        if([ih][j].PDrCotVal<[ih][k].PDrCotVal)
        {count --}
        if(k==j+3&&type===0){
//pivot -
          if(count<=-4){
            type = -1;
            dayp=j;
            pivot.push(type);
            pivot.push(dayp);
          }
          count = 0;
        }}
//******************************************************************
      //start pivot
			if(j>4)
      for (var i = j-4;i<=j+4;i++)
      {
        if(typeof [ih][j] == "undefined" ||typeof [ih][i] == "undefined")continue;
        if([ih][j].PDrCotVal>[ih][i].PDrCotVal){count ++}
        if([ih][j].PDrCotVal<[ih][i].PDrCotVal){count --}
        if(i==j+4){
//pivot -
          if(count<=-7){
            type = -1;
            dayp=j
            pivot.push(type)
            pivot.push(dayp)
          }
          count = 0;
        }
      }
     }
    return pivot
  };
//************************//end pivot//****************************** 
 var divergence = function(per){
   var lptype=0;
   var lpdate=0;
   var pivot = [];
   pivot = findpivot(per);
	 if(pivot.length>1){
   lptype=pivot[0];
   lpdate=pivot[1];
	 }
  if(lptype<0){
    var lpprice =[ih][lpdate].PDrCotVal;
	  var lprsi =CCI(20,lpdate);
	  var daychek =[];
	  var day = 0;
	  var chprice = 0;
	  var chrsi = 0;
	  var rp = 0;
	  var rr = 0;
	  var dif = 0
	  var rpf = 0
	  var rrf = 0
	  var diff = 0
	  var dayf = 0
	  var difchek = 0
	  var rep1 = ""
	  var rep2 = 0
	  for(var i = 0; i<pivot.length;i+=2){
		  if(pivot[i]<0)
			  daychek.push(pivot[i+1])
		  	  }
	  for(k=0;k<daychek.length;k++)
	  {
		  day = daychek[k];
		  chprice = [ih][day].PDrCotVal
		  chrsi = CCI(20,day)
		  rp = (((lpprice-chprice)/chprice)*100)
		  rr = (lprsi-chrsi).toFixed(2)
		  dif = (Math.abs(rp)+Math.abs(rr))
		  if(dif>difchek)
		  {
		    difchek=dif
			  dayf = day
			  diff = dif
			  rrf = rr
			  rpf = rp
		  }
	  }
	 	  if (dayf != 0){
  if(rpf<0&&rrf>0){
		  rep1 = "RD+"
		  rep2 = diff
	  }
	  }
	  return [rep1,rep2]
  }
 };
diverg="";
 if(divergence(50)[1]>150){diverg=divergence(50)[0]}
//***********ÎÑæÌí***********
if(diverg=="RD+"&&(tno)>20&&(cs)!=68){return true}
}();

فیلتر واگرایی مثبت CCI

 

کد فیلتر

true===function()
{
      var len=[ih].length;
    //********************************ÇÕáÇÍ ÓÇÈÞå*****************************************************
    if([ih][0].PClosing!=(pc) && [ih][0].ZTotTran!=(tno) && [ih][0].QTotCap!=(tval)){
        if(typeof [ih][0].fixed =='undefined'){
            for(var i=len;i>0;i--){
                if(typeof [ih][i] =='undefined' ){
                    [ih][i]={};
                }
                [ih][i].PriceFirst=[ih][i-1].PriceFirst;
                [ih][i].PClosing=[ih][i-1].PClosing;
                [ih][i].PDrCotVal=[ih][i-1].PDrCotVal;
                [ih][i].ZTotTran=[ih][i-1].PriceFirst;
                [ih][i].QTotTran5J=[ih][i-1].QTotTran5J;
                [ih][i].QTotCap=[ih][i-1].QTotCap;
                [ih][i].PriceChange=[ih][i-1].PriceChange;
                [ih][i].PriceMin=[ih][i-1].PriceMin;
                [ih][i].PriceMax=[ih][i-1].PriceMax;
                [ih][i].PriceYesterday=[ih][i-1].PriceYesterday;
            }
        [ih][0].fixed=1;
        }
        [ih][0].PriceFirst=(pf);
        [ih][0].PClosing=(pc);
        [ih][0].PDrCotVal=(pl);
        [ih][0].ZTotTran=(tno);
        [ih][0].QTotTran5J=(tvol);
        [ih][0].QTotCap=(tval);
        [ih][0].PriceChange=(pcc);
        [ih][0].PriceMin=(pmin);
        [ih][0].PriceMax=(pmax);
        [ih][0].PriceYesterday=(py);
    }
    //************************* The END**********************************
//************cci*********************
    function CCI(day,start){
        var len=[ih].length;
        for(var i=0;i<len;i++){
            [ih][i].typical=([ih][i].PriceMin+[ih][i].PriceMax+[ih][i].PDrCotVal)/3;
        }
        var sum=0;
         var sum_abs=0;
        for(var i=start;i<start+day;i++){
            sum+=[ih][i].typical;
        }
        var TPSMA=sum/day;
        for(var i=start;i<start+day;i++){
            sum_abs+=Math.abs(TPSMA-[ih][i].typical);
        }
        var MD=sum_abs/day;
        return ([ih][start].typical-TPSMA)/(0.015*MD);
    }
//*********************   æǐÑÇíí  *******************************************
var findpivot = function(day){
        var dayp = 0;
        var type = 0;
        var pivot = [];
        var count = 0;
        for (var j = 1;j<=day;j++){
            if(j<=4)
            for (var k = j-1;k<=j+3;k++)
            {
               if(typeof [ih][j] == "undefined" ||typeof [ih][k] == "undefined")continue;
           if([ih][j].PDrCotVal>[ih][k].PDrCotVal)
                {count ++}
                if([ih][j].PDrCotVal<[ih][k].PDrCotVal)
                {count --}
                if(k==j+3&&type===0){
//pivot -
                    if(count<=-4){
                        type = -1;
                        dayp=j;
                        pivot.push(type);
                        pivot.push(dayp);
                    }
                    count = 0;
                }}
//******************************************************************
            //start pivot
            if(j>4)
            for (var i = j-4;i<=j+4;i++)
            {
                if(typeof [ih][j] == "undefined" ||typeof [ih][i] == "undefined")continue;
                if([ih][j].PDrCotVal>[ih][i].PDrCotVal){count ++}
                if([ih][j].PDrCotVal<[ih][i].PDrCotVal){count --}
                if(i==j+4){
//pivot -
                    if(count<=-7){
                        type = -1;
                        dayp=j
                        pivot.push(type)
                        pivot.push(dayp)
                    }
                    count = 0;
                }
            }
         }
        return pivot
    };
//************************//end pivot//****************************** 
 var divergence = function(per){
     var lptype=0;
     var lpdate=0;
     var pivot = [];
     pivot = findpivot(per);
     if(pivot.length>1){
     lptype=pivot[0];
     lpdate=pivot[1];
     }
   if(lptype<0){
       var lpprice =[ih][lpdate].PDrCotVal;
       var lprsi =CCI(20,lpdate);
       var daychek =[];
       var day = 0;
       var chprice = 0;
       var chrsi = 0;
       var rp = 0;
       var rr = 0;
       var dif = 0
       var rpf = 0
       var rrf = 0
       var diff = 0
       var dayf = 0
       var difchek = 0
       var rep1 = ""
       var rep2 = 0
       for(var i = 0; i<pivot.length;i+=2){
           if(pivot[i]<0)
               daychek.push(pivot[i+1])
                  }
       for(k=0;k<daychek.length;k++)
       {
           day = daychek[k];
           chprice = [ih][day].PDrCotVal
           chrsi = CCI(20,day)
           rp = (((lpprice-chprice)/chprice)*100)
           rr = (lprsi-chrsi).toFixed(2)
           dif = (Math.abs(rp)+Math.abs(rr))
           if(dif>difchek)
           {
               difchek=dif
               dayf = day
               diff = dif
               rrf = rr
               rpf = rp
           }
       }
             if (dayf != 0){
   if(rpf<0&&rrf>0){
           rep1 = "RD+"
           rep2 = diff
       }
       }
       return [rep1,rep2]
   }
 };
diverg="";
 if(divergence(50)[1]>150){diverg=divergence(50)[0]}
//***********ÎÑæÌí***********
if(diverg=="RD+"&&(tno)>20&&(cs)!=68){return true}
}();

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها