`

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه
فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/09/23
توضیحات

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه_ فیلتر افزایش چشمگیر حجم معاملات


(tvol)> 2*[is5] && (tvol)>3*[is6]

فیلتر افزایش چشمگیر حجم معاملات

 فیلتر تقاضا و حجم معاملات بالا


//   binazirchart. ir
(tno)>=5000&&(tvol)>=100000000&&

(pl) > (pc)

فیلتر حجم مشکوک خرید حقوقی بیش از 50 درصد کل معاملات

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

فیلتر سهام صعودی با حجم مشکوک در کف قیمتی و استوک در کف

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++)
if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
return minimum;
};
// Calculation Volume of 3 days
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++)
V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V3D;
};
// Calculation Volume of 14 days
var VolumeOf14Days=function()
{
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<13; n++)
V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V14D;
};
//Calculation Stochastic
var Stochastic=function()
{
var HighestHigh=0;
var LowestLow=0;
var x;
var Stoch=0;
for (x = 0; x <14; x++)
{
if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
{
HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
}
if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
{
LowesLow=[ih][x].PriceMin;
}
}
Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);
return Stoch;
};
if(
// soudi
(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4
// afzayesh hajm
&& VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
// estok paeen
&& Stochastic()<=20
// tedad moamele
&& (tno)>20
// hajm mabna
&& (bvol)<=100000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر 5 روز متوالی افزایش حجم

true == function() {


var temp1 ="";
var taghir = [0];
var temp2 = 0;
var emrooz = "";
var out = "";
                    
          
for(i=0; i <= 4; i++){
  
  if([ih][i].QTotTran5J != 0 && [ih][i+1].QTotTran5J !=0 ){
      
      if( [ih][i].QTotTran5J > [ih][i+1].QTotTran5J )  {

            temp1 = "ok";
            taghir[i] = (100*([ih][i].QTotTran5J - [ih][i+1].QTotTran5J)/([ih][i+1].QTotTran5J)).toFixed(1);
                             }
      else{
            temp1 = "no";
            break;    
        }  
        
                                }
            }
            
                    
                    
                    
                    
                  
if ((tvol) > [ih][0].QTotTran5J ){
          
    temp2 = (100*((tvol) - [ih][0].QTotTran5J)/([ih][0].QTotTran5J)).toFixed(1);
                    
                    // today = !
                    
    emrooz = "today" + "+" + temp2 + "%";             
                }

if (temp1 == "ok"){

    
        
        for(i=0; i<=4; i++){
            
            if (typeof taghir[i] != "undefined" && taghir[i] !=0 ){
                
                out = out + (i+1) + "day" + "+" + taghir[i] + "%" + " , ";
                    
                          }
          
                  }
                  
                    
                  
        
     

     
                
        


return true;
}
}()

فیلتر حجم 6 روز بزرگتر از 10 درصد شرکت

true==function() 
{
function hajm_chand_rooze(day) 
{
var hajm_kol=0; 
for(var i=0;i<day;i++) 
{ 
a=   hajm_kol=hajm_kol+[ih][i].QTotTran5J; 
}
return hajm_kol; 
}
if((hajm_chand_rooze(6)/(z))*100>10) 
{
return true; 
}
}()

فیلتر حجم معاملات بیشتر از 5 برابر میانگین حجم ماه

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&(bvol)!=1&&(tno)>=1&&(tvol)>=5*[is3]

فیلتر حجم مشکوک در چند روز اخیر

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

 

کد فیلتر

(tvol)> 2*[is5] && (tvol)>3*[is6]

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها