دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر صعودی شدن اندیکاتور سوپر ترند رایگان_فیلتر اندیکاتور super trend

فیلتر صعودی شدن اندیکاتور سوپر ترند رایگان_فیلتر اندیکاتور super trend

برگزار کننده آکادمی بی نظیر چارت
سطح دوره پیشرفته
آخرین بروزرسانی 1402/09/25
قیمت 0 تومان

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

فیلتر صعودی شدن اندیکاتور سوپر ترند رایگان_فیلتر اندیکاتور super trend


true  == function()
{
//********** SMA function *****************//
var sma = function(arr,day,period)
{	var sum=0 ;
	for(n = day ; n < period+day ; n++)	{	sum = sum + arr[n];	}
	var avesum = sum / period ;	return avesum;	}

var atr = function(day,period)
{
	var arrtr = [];
	for (i=0;i<[ih].length-1;i++)
	{
	arrtr.push(Math.max(([ih][i].PriceMax-[ih][i].PriceMin),Math.abs([ih][i].PriceMax-[ih][i+1].PDrCotVal),Math.abs([ih][i].PriceMin-[ih][i+1].PDrCotVal)))
	}
	var ATR = sma(arrtr,day,period);
	return ATR;
}
	var factor = 3 ;
	var upperband=[] , lowerband=[] ;
	for(day=0;day<[ih].length-10;day++)
	{
		upperband.push((([ih][day].PriceMax+[ih][day].PriceMin)/2) + (factor*atr(day,10)))
		lowerband.push((([ih][day].PriceMax+[ih][day].PriceMin)/2) - (factor*atr(day,10)))
	}
	var trend = [] ,st = [] ;
	for(j=0;j<upperband.length;j++){ trend[j]=-1 ; st[j]=0; }
	trend[upperband.length-1] = 1 ; st[upperband.length-1]=lowerband[upperband.length-1]
	for(i=upperband.length-2 ; i>=0 ; i--)
	{
		if(trend[i+1]== -1 && [ih][i].PDrCotVal<st[i+1]) 
			{ trend[i] = -1 ; st[i]=Math.min(st[i+1],upperband[i]);}
		else if (trend[i+1]== -1 && [ih][i].PDrCotVal>=st[i+1])
			{ trend[i] = 1 ; st[i]=lowerband[i];}
		else if (trend[i+1]== 1 && [ih][i].PDrCotVal>st[i+1])
			{ trend[i] = 1 ; st[i]= Math.max(st[i+1],lowerband[i]);}
		else if (trend[i+1]= 1 && [ih][i].PDrCotVal<=st[i+1])
			{ trend[i] == -1 ; st[i]=upperband[i];}
	}
	var supertrendmsg=[] , trendchange=1400 ;
	for(i=0;i<trend.length;i++)
	{
		if(trend[i]<0)	{ supertrendmsg[i]=(st[i].toString()).fontcolor("red") ; }
		else if(trend[i]>0)	{ supertrendmsg[i]=(st[i].toString()).fontcolor("green") ; }
	}
	for(i=0;i<trend.length-2;i++)
	{
		if(trend[i-1]*trend[i] == -1 )	{ break; }
		if(trend[i]*trend[i+1] == -1) {trendchange=i ; }
	}
	
	if( trend[trendchange] == 1 && trendchange==0)		//
	{ 
		return true;
	}
}()

فیلتر صعودی شدن اندیکاتور سوپر ترند

 

 

کد فیلتر

true  == function()
{
//********** SMA function *****************//
var sma = function(arr,day,period)
{    var sum=0 ;
    for(n = day ; n < period+day ; n++)    {    sum = sum + arr[n];    }
    var avesum = sum / period ;    return avesum;    }

var atr = function(day,period)
{
    var arrtr = [];
    for (i=0;i<[ih].length-1;i++)
    {
    arrtr.push(Math.max(([ih][i].PriceMax-[ih][i].PriceMin),Math.abs([ih][i].PriceMax-[ih][i+1].PDrCotVal),Math.abs([ih][i].PriceMin-[ih][i+1].PDrCotVal)))
    }
    var ATR = sma(arrtr,day,period);
    return ATR;
}
    var factor = 3 ;
    var upperband=[] , lowerband=[] ;
    for(day=0;day<[ih].length-10;day++)
    {
        upperband.push((([ih][day].PriceMax+[ih][day].PriceMin)/2) + (factor*atr(day,10)))
        lowerband.push((([ih][day].PriceMax+[ih][day].PriceMin)/2) - (factor*atr(day,10)))
    }
    var trend = [] ,st = [] ;
    for(j=0;j<upperband.length;j++){ trend[j]=-1 ; st[j]=0; }
    trend[upperband.length-1] = 1 ; st[upperband.length-1]=lowerband[upperband.length-1]
    for(i=upperband.length-2 ; i>=0 ; i--)
    {
        if(trend[i+1]== -1 && [ih][i].PDrCotVal<st[i+1]) 
            { trend[i] = -1 ; st[i]=Math.min(st[i+1],upperband[i]);}
        else if (trend[i+1]== -1 && [ih][i].PDrCotVal>=st[i+1])
            { trend[i] = 1 ; st[i]=lowerband[i];}
        else if (trend[i+1]== 1 && [ih][i].PDrCotVal>st[i+1])
            { trend[i] = 1 ; st[i]= Math.max(st[i+1],lowerband[i]);}
        else if (trend[i+1]= 1 && [ih][i].PDrCotVal<=st[i+1])
            { trend[i] == -1 ; st[i]=upperband[i];}
    }
    var supertrendmsg=[] , trendchange=1400 ;
    for(i=0;i<trend.length;i++)
    {
        if(trend[i]<0)    { supertrendmsg[i]=(st[i].toString()).fontcolor("red") ; }
        else if(trend[i]>0)    { supertrendmsg[i]=(st[i].toString()).fontcolor("green") ; }
    }
    for(i=0;i<trend.length-2;i++)
    {
        if(trend[i-1]*trend[i] == -1 )    { break; }
        if(trend[i]*trend[i+1] == -1) {trendchange=i ; }
    }
    
    if( trend[trendchange] == 1 && trendchange==0)        //شرط تغییر سوپرترند نزولی به صعودی در اخرین روز
    { 
        return true;
    }
}()

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها