بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر صعودی شدن پارابولیک سار رایگان
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/09/26
توضیحات

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

فیلتر صعودی شدن پارابولیک سار//////##### Parabolic Sar Up

true==function()
{
var dlen = 60
var xb=0
var yb=0
var dle=0
var str=4
var ini=0.02
var fmx=0.2
var hmax=0
var hmin=0
var tm=0
var tpn=0
var tpx=0
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var open=[];open.length=dle
var pmax=[];pmax.length=dle
var pmin=[];pmin.length=dle
var clos=[];clos.length=dle
var ep=[];ep.length=dle
var acc=[];acc.length=dle
var pmep=[];pmep.length=dle
var inps=[];inps.length=dle
var sar=[];sar.length=dle
var tre=[];tre.length=dle
if((pl)==[ih][0].PDrCotVal)
{
yb=dle+1
}else{
yb=dle
open[dle]=(pf)
pmax[dle]=(pmax)
pmin[dle]=(pmin)
clos[dle]=(pl)
}
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb--
open[yb]=[ih][xb].PriceFirst  
pmax[yb]=[ih][xb].PriceMax
pmin[yb]=[ih][xb].PriceMin
clos[yb]=[ih][xb].PDrCotVal
}else{}
}
if(clos[2]<clos[1]) 
{
tre[1]="d"
ep[1]=pmin[1]
sar[1]=pmax[1]
acc[1]=ini
inps[1]=0
pmep[1]=(sar[1]-ep[1])*acc[1]
}
else if(clos[2]>clos[1]) 
{
tre[1]="u"
ep[1]=pmax[1] 
sar[1]=pmin[1] 
acc[1]=ini
inps[1]=0
pmep[1]=(sar[1]-ep[1])*acc[1]
}
else 
{
tre[1]="u"
ep[1]=pmax[1]
sar[1]=pmin[1]
acc[1]=ini
inps[1]=0
pmep[1]=(sar[1]-ep[1])*acc[1]
}
pmin[0]=0
pmax[0]=0
for(xb=2;xb<=dle;xb++)
{
if(tre[xb-1]=="d")
{
tpx=(sar[xb-1]-pmep[xb-1])
if(pmax[xb-1]>tpx){tpx=pmax[xb-1]}
if(pmax[xb-2]>tpx){tpx=pmax[xb-2]}
inps[xb]=Math.max((sar[xb-1]-pmep[xb-1]),pmax[xb-1],pmax[xb-2])
inps[xb]=tpx
}
else
{
if(tre[xb-1]=="u")
{
tpn=(sar[xb-1]-pmep[xb-1])
if(pmin[xb-1]<tpn){tpn=pmin[xb-1]}
if(pmin[xb-2]<tpn&&pmin[xb-2]>0){tpn=pmin[xb-2]}
inps[xb]=Math.min((sar[xb-1]-pmep[xb-1]),pmin[xb-1],pmin[xb-2])
inps[xb]=tpn
}
else
{
}
}
if(tre[xb-1]=="d"&&pmax[xb]<inps[xb]) //1
{
sar[xb]=inps[xb]
}
else
{
if(tre[xb-1]=="u"&&pmin[xb]>inps[xb]) //2
{
sar[xb]=inps[xb]
}
else
{
if(tre[xb-1]=="d"&&pmax[xb]>=inps[xb]) //3
{
sar[xb]=ep[xb-1]
}
else
{
if(tre[xb-1]=="u"&&pmin[xb]<=inps[xb])  //4
{
sar[xb]=ep[xb-1]
}
else
{
}
}
}
}
if(sar[xb]>clos[xb])
{
tre[xb]="d"
}
else
{
tre[xb]="u"
} 
if(tre[xb]=="d")
{
ep[xb]=Math.min(ep[xb-1],pmin[xb])
}
else
{
if(tre[xb]=="u")
{
ep[xb]=Math.max(ep[xb-1],pmax[xb])
}
else
{
}
} 
if(tre[xb]==tre[xb-1]&&ep[xb]!=ep[xb-1]&&acc[xb-1]<fmx)
{
acc[xb]=acc[xb-1]+ini
}
else
{
if(tre[xb-1]==tre[xb]&&ep[xb]==ep[xb-1])
{
acc[xb]=acc[xb-1]
}
else
{
if(tre[xb-1]!=tre[xb])
{
acc[xb]=ini
}
else
{
acc[xb]=fmx
}
} 
} 
if(acc[xb]>fmx){acc[xb]=fmx}
pmep[xb]=(sar[xb]-ep[xb])*acc[xb]
}
if(tre[dle-1]=="d"&&tre[dle]=="u") 
{
return true
}
else
{
return false
}
}();

فیلتر صعودی شدن پارابولیک سار

 

 

کد فیلتر

//فیلتر چرخش رو به بالای اندیکاتور پارابولیک سار - این اندیکاتور در هنگامی که سهم فاقد روند باشد خروجی دقیق نخواهد داشت 

 //فرضا" زمانی که سهم در حالت رنج یا ساختن الگوهائی مشابه الگوی پرچم یا مثلث باشد

//////##### Parabolic Sar Up

true==function()
{
var dlen = 60
var xb=0
var yb=0
var dle=0
var str=4
var ini=0.02
var fmx=0.2
var hmax=0
var hmin=0
var tm=0
var tpn=0
var tpx=0
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var open=[];open.length=dle
var pmax=[];pmax.length=dle
var pmin=[];pmin.length=dle
var clos=[];clos.length=dle
var ep=[];ep.length=dle
var acc=[];acc.length=dle
var pmep=[];pmep.length=dle
var inps=[];inps.length=dle
var sar=[];sar.length=dle
var tre=[];tre.length=dle
if((pl)==[ih][0].PDrCotVal)
{
yb=dle+1
}else{
yb=dle
open[dle]=(pf)
pmax[dle]=(pmax)
pmin[dle]=(pmin)
clos[dle]=(pl)
}
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb--
open[yb]=[ih][xb].PriceFirst  
pmax[yb]=[ih][xb].PriceMax
pmin[yb]=[ih][xb].PriceMin
clos[yb]=[ih][xb].PDrCotVal
}else{}
}
if(clos[2]<clos[1]) 
{
tre[1]="d"
ep[1]=pmin[1]
sar[1]=pmax[1]
acc[1]=ini
inps[1]=0
pmep[1]=(sar[1]-ep[1])*acc[1]
}
else if(clos[2]>clos[1]) 
{
tre[1]="u"
ep[1]=pmax[1] 
sar[1]=pmin[1] 
acc[1]=ini
inps[1]=0
pmep[1]=(sar[1]-ep[1])*acc[1]
}
else 
{
tre[1]="u"
ep[1]=pmax[1]
sar[1]=pmin[1]
acc[1]=ini
inps[1]=0
pmep[1]=(sar[1]-ep[1])*acc[1]
}
pmin[0]=0
pmax[0]=0
for(xb=2;xb<=dle;xb++)
{
if(tre[xb-1]=="d")
{
tpx=(sar[xb-1]-pmep[xb-1])
if(pmax[xb-1]>tpx){tpx=pmax[xb-1]}
if(pmax[xb-2]>tpx){tpx=pmax[xb-2]}
inps[xb]=Math.max((sar[xb-1]-pmep[xb-1]),pmax[xb-1],pmax[xb-2])
inps[xb]=tpx
}
else
{
if(tre[xb-1]=="u")
{
tpn=(sar[xb-1]-pmep[xb-1])
if(pmin[xb-1]<tpn){tpn=pmin[xb-1]}
if(pmin[xb-2]<tpn&&pmin[xb-2]>0){tpn=pmin[xb-2]}
inps[xb]=Math.min((sar[xb-1]-pmep[xb-1]),pmin[xb-1],pmin[xb-2])
inps[xb]=tpn
}
else
{
}
}
if(tre[xb-1]=="d"&&pmax[xb]<inps[xb]) //1
{
sar[xb]=inps[xb]
}
else
{
if(tre[xb-1]=="u"&&pmin[xb]>inps[xb]) //2
{
sar[xb]=inps[xb]
}
else
{
if(tre[xb-1]=="d"&&pmax[xb]>=inps[xb]) //3
{
sar[xb]=ep[xb-1]
}
else
{
if(tre[xb-1]=="u"&&pmin[xb]<=inps[xb])  //4
{
sar[xb]=ep[xb-1]
}
else
{
}
}
}
}
if(sar[xb]>clos[xb])
{
tre[xb]="d"
}
else
{
tre[xb]="u"

if(tre[xb]=="d")
{
ep[xb]=Math.min(ep[xb-1],pmin[xb])
}
else
{
if(tre[xb]=="u")
{
ep[xb]=Math.max(ep[xb-1],pmax[xb])
}
else
{
}

if(tre[xb]==tre[xb-1]&&ep[xb]!=ep[xb-1]&&acc[xb-1]<fmx)
{
acc[xb]=acc[xb-1]+ini
}
else
{
if(tre[xb-1]==tre[xb]&&ep[xb]==ep[xb-1])
{
acc[xb]=acc[xb-1]
}
else
{
if(tre[xb-1]!=tre[xb])
{
acc[xb]=ini
}
else
{
acc[xb]=fmx
}


if(acc[xb]>fmx){acc[xb]=fmx}
pmep[xb]=(sar[xb]-ep[xb])*acc[xb]
}
if(tre[dle-1]=="d"&&tre[dle]=="u") 
{
return true
}
else
{
return false
}
}();

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها