بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر واگرایی rsi رایگان
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/09/24
توضیحات

بیش از 130 فیلتر بورس رایگان کلیک کنید

 

 

 

فیلتر واگرایی در rsi


true==function()
{
var findpivot = function(day)
    {
        var dayp = 0;
        var type = 0;
        var pivot = [];
        var count = 0;
        
        
        for (var j = 1;j<=day;j++)
        {
            if(j<=4)
            for (var k = j-1;k<=j+3;k++)
            {
               if(typeof [ih][j] == "undefined" ||typeof [ih][k] == "undefined")continue;
                
                if([ih][j].PDrCotVal>[ih][k].PDrCotVal)
                {
                    count ++
                }
                if([ih][j].PDrCotVal<[ih][k].PDrCotVal)
                {
                    count --
                }
                if(k==j+3&&type===0)
                {
                    //pivot +
                    if(count>=4)
                    {
                        type = 1;
                        dayp=j;
                        pivot.push(type);
                        pivot.push(dayp);
                    }
                    //pivot -
                    if(count<=-4)
                    {
                        type = -1;
                        dayp=j
                        pivot.push(type)
                        pivot.push(dayp)
                    }
                    count = 0;
                }
                }
                

            //start pivot
            if(j>4)
            for (var i = j-4;i<=j+4;i++)
            {
                if(typeof [ih][j] == "undefined" ||typeof [ih][i] == "undefined")continue;
                
                if([ih][j].PDrCotVal>[ih][i].PDrCotVal)
                {
                    count ++
                }
                if([ih][j].PDrCotVal<[ih][i].PDrCotVal)
                {
                    count --
                }
                if(i==j+4)
                {
                    //pivot +
                    if(count>=7)
                    {
                        type = 1;
                        dayp=j;
                        pivot.push(type);
                        pivot.push(dayp);
                    }
                    //pivot -
                    if(count<=-7)
                    {
                        type = -1;
                        dayp=j
                        pivot.push(type)
                        pivot.push(dayp)
                    }
                    count = 0;
                }
            }
            //end pivot
        }


        return pivot
    };
    
    function rsi(day,start){
        
        var len = [ih].length;
        
        for(var i=0;i<len-1;i++){
            
            [ih][i].Change=[ih][i].PDrCotVal-[ih][i+1].PDrCotVal;
            
            if([ih][i].Change>=0){
                
                [ih][i].Gain=[ih][i].Change;
                [ih][i].Loss=0;
                
            }else{
                
                [ih][i].Gain=0;
                [ih][i].Loss=(-1)*[ih][i].Change;
                
            }
            
        }
        
        var SumGain=0;
        var SumLoss=0;
        for(var i=len-1-day;i<len-1;i++){
            
            SumGain+=[ih][i].Gain;
            SumLoss+=[ih][i].Loss;
            
        }
        var FirstAvgGain=SumGain/day;
        var FirstAvgLoss=SumLoss/day;
        
        
        for(var i=len-1-day;i>=0;i--){
            
            if(i==len-1-day){
                
                [ih][i].AvgGain=FirstAvgGain;
                [ih][i].AvgLoss=FirstAvgLoss;
                
            }else{
                
                [ih][i].AvgGain=(([ih][i+1].AvgGain*(day-1))+[ih][i].Gain)/day;
                [ih][i].AvgLoss=(([ih][i+1].AvgLoss*(day-1))+[ih][i].Loss)/day;
                
            }
            
            [ih][i].RS=[ih][i].AvgGain/[ih][i].AvgLoss;
            [ih][i].RSI=100-(100/(1+[ih][i].RS));
            
        }
        
        return ([ih][start].RSI).toFixed(2);
        
    }
    
 var divergence = function(per)
 {
     var lptype=0;
     var lpdate=0;
     var pivot = [];
     pivot = findpivot(per)
     if(pivot.length>1)
     {
     lptype=pivot[0]
     lpdate=pivot[1]
     }
   if(lptype<0)
   {
       var lpprice =[ih][lpdate].PDrCotVal
       var lprsi =rsi(14,lpdate)
       var daychek =[]
       var day = 0
       var chprice = 0
       var chrsi = 0
       var rp = 0
       var rr = 0
       var dif = 0
       var rpf = 0
       var rrf = 0
       var diff = 0
       var dayf = 0
       var difchek = 0
       var rep1 = "ندارد"
       var rep2 = "0"
       var rep3 = 0
       
       for(var i = 0; i<pivot.length;i+=2)
       {
           if(pivot[i]<0)
               daychek.push(pivot[i+1])
           
       }
       for(k=0;k<daychek.length;k++)
       {
           day = daychek[k]
           chprice = [ih][day].PDrCotVal
           chrsi = rsi(14,day)
           rp = (((lpprice-chprice)/chprice)*100).toFixed(2)
           rr = (lprsi-chrsi).toFixed(2)
           dif = (Math.abs(rp)+Math.abs(rr)).toFixed(2)
           if(dif>difchek)
           {
               difchek=dif
               dayf = day
               diff = dif
               rrf = rr
               rpf = rp
           }
       }
       
       if (dayf != 0)
       {
       if(rpf<0&&rrf>0)
       {
           rep1 = "normal positive divergence"
           rep2 = lpdate + "and" + dayf
           rep3 = diff
       }
       if(rpf>0&&rrf<0)
        {
           rep1 = "hieden positive divergence"
           rep2 = lpdate + "and" + dayf
           rep3 = diff
       }
       }
       
       return [rep1,rep2,rep3]
       
   }
   
  if(lptype>0)
  {
       var lpprice =[ih][lpdate].PDrCotVal
       var lprsi =rsi(14,lpdate)
       var daychek =[]
       var day = 0
       var chprice = 0
       var chrsi = 0
       var rp = 0
       var rr = 0
       var dif = 0
       var rpf = 0
       var rrf = 0
       var diff = 0
       var dayf = 0
       var difchek = 0
       var rep1 = "ندارد"
       var rep2 = "0"
       var rep3 = 0
       
       for(var i = 0; i<pivot.length;i+=2)
       {
           if(pivot[i]>0)
               daychek.push(pivot[i+1])
           
       }
       for(k=0;k<daychek.length;k++)
       {
           day = daychek[k]
           chprice = [ih][day].PDrCotVal
           chrsi = rsi(14,day)
           rp = (((lpprice-chprice)/chprice)*100).toFixed(2)
           rr = (lprsi-chrsi).toFixed(2)
           dif = (Math.abs(rp)+Math.abs(rr)).toFixed(2)
           if(dif>difchek)
           {
               difchek=dif
               dayf = day
               diff = dif
               rrf = rr
               rpf = rp
           }
       }
       if (dayf != 0)
       {
       if(rpf<0&&rrf>0)
       {
           rep1 = "hieden negative divergence"
           rep2 = lpdate + "and" + dayf
           rep3 = diff
       }
       if(rpf>0&&rrf<0)
        {
           rep1 = "normal negative divergence"
           rep2 = lpdate + "and" + dayf
           rep3 = diff
       }
       }
       return [rep1,rep2,rep3]

  }
  
  if(lptype==0)
  {
      return lptype;
  }
 };
 var final = []
 final = divergence(50)
if(final[2]>25)
{

return true;
}
}()

 

کد فیلتر

true==function()
{
var findpivot = function(day)
    {
        var dayp = 0;
        var type = 0;
        var pivot = [];
        var count = 0;
        
        
        for (var j = 1;j<=day;j++)
        {
            if(j<=4)
            for (var k = j-1;k<=j+3;k++)
            {
               if(typeof [ih][j] == "undefined" ||typeof [ih][k] == "undefined")continue;
                
                if([ih][j].PDrCotVal>[ih][k].PDrCotVal)
                {
                    count ++
                }
                if([ih][j].PDrCotVal<[ih][k].PDrCotVal)
                {
                    count --
                }
                if(k==j+3&&type===0)
                {
                    //pivot +
                    if(count>=4)
                    {
                        type = 1;
                        dayp=j;
                        pivot.push(type);
                        pivot.push(dayp);
                    }
                    //pivot -
                    if(count<=-4)
                    {
                        type = -1;
                        dayp=j
                        pivot.push(type)
                        pivot.push(dayp)
                    }
                    count = 0;
                }
                }
                

            //start pivot
            if(j>4)
            for (var i = j-4;i<=j+4;i++)
            {
                if(typeof [ih][j] == "undefined" ||typeof [ih][i] == "undefined")continue;
                
                if([ih][j].PDrCotVal>[ih][i].PDrCotVal)
                {
                    count ++
                }
                if([ih][j].PDrCotVal<[ih][i].PDrCotVal)
                {
                    count --
                }
                if(i==j+4)
                {
                    //pivot +
                    if(count>=7)
                    {
                        type = 1;
                        dayp=j;
                        pivot.push(type);
                        pivot.push(dayp);
                    }
                    //pivot -
                    if(count<=-7)
                    {
                        type = -1;
                        dayp=j
                        pivot.push(type)
                        pivot.push(dayp)
                    }
                    count = 0;
                }
            }
            //end pivot
        }


        return pivot
    };
    
    function rsi(day,start){
        
        var len = [ih].length;
        
        for(var i=0;i<len-1;i++){
            
            [ih][i].Change=[ih][i].PDrCotVal-[ih][i+1].PDrCotVal;
            
            if([ih][i].Change>=0){
                
                [ih][i].Gain=[ih][i].Change;
                [ih][i].Loss=0;
                
            }else{
                
                [ih][i].Gain=0;
                [ih][i].Loss=(-1)*[ih][i].Change;
                
            }
            
        }
        
        var SumGain=0;
        var SumLoss=0;
        for(var i=len-1-day;i<len-1;i++){
            
            SumGain+=[ih][i].Gain;
            SumLoss+=[ih][i].Loss;
            
        }
        var FirstAvgGain=SumGain/day;
        var FirstAvgLoss=SumLoss/day;
        
        
        for(var i=len-1-day;i>=0;i--){
            
            if(i==len-1-day){
                
                [ih][i].AvgGain=FirstAvgGain;
                [ih][i].AvgLoss=FirstAvgLoss;
                
            }else{
                
                [ih][i].AvgGain=(([ih][i+1].AvgGain*(day-1))+[ih][i].Gain)/day;
                [ih][i].AvgLoss=(([ih][i+1].AvgLoss*(day-1))+[ih][i].Loss)/day;
                
            }
            
            [ih][i].RS=[ih][i].AvgGain/[ih][i].AvgLoss;
            [ih][i].RSI=100-(100/(1+[ih][i].RS));
            
        }
        
        return ([ih][start].RSI).toFixed(2);
        
    }
    
 var divergence = function(per)
 {
     var lptype=0;
     var lpdate=0;
     var pivot = [];
     pivot = findpivot(per)
     //مشخص کردن روز و نوع آخرین پیووت تشکیل شده
     //دنبال واگرایی در پیووت های ماژور هستیم فقط یک استثنا داریم که اگر آخرین پیووت تشکیل شده
     //مینور باشد اونم در نظر میگیریم
     if(pivot.length>1)
     {
     lptype=pivot[0]
     lpdate=pivot[1]
     }
   //اگر آخرین پیووت تشکیل شده دره باشد
   if(lptype<0)
   {
       var lpprice =[ih][lpdate].PDrCotVal
       var lprsi =rsi(14,lpdate)
       var daychek =[]
       var day = 0
       var chprice = 0
       var chrsi = 0
       var rp = 0
       var rr = 0
       var dif = 0
       var rpf = 0
       var rrf = 0
       var diff = 0
       var dayf = 0
       var difchek = 0
       var rep1 = "ندارد"
       var rep2 = "0"
       var rep3 = 0
       
       //از صفر شروع کردیم که دی چک خالی نمونه
       for(var i = 0; i<pivot.length;i+=2)
       {
           if(pivot[i]<0)
               daychek.push(pivot[i+1])
           
       }
       for(k=0;k<daychek.length;k++)
       {
           day = daychek[k]
           chprice = [ih][day].PDrCotVal
           chrsi = rsi(14,day)
           rp = (((lpprice-chprice)/chprice)*100).toFixed(2)
           rr = (lprsi-chrsi).toFixed(2)
           dif = (Math.abs(rp)+Math.abs(rr)).toFixed(2)
           if(dif>difchek)
           {
               difchek=dif
               dayf = day
               diff = dif
               rrf = rr
               rpf = rp
           }
       }
       
       if (dayf != 0)
       {
       if(rpf<0&&rrf>0)
       {
           rep1 = "normal positive divergence"
           rep2 = lpdate + "and" + dayf
           rep3 = diff
       }
       if(rpf>0&&rrf<0)
        {
           rep1 = "hieden positive divergence"
           rep2 = lpdate + "and" + dayf
           rep3 = diff
       }
       }
       
       return [rep1,rep2,rep3]
       
   }
   
  //اگر آخرین پیووت تشکیل شده قله باشد
  if(lptype>0)
  {
       var lpprice =[ih][lpdate].PDrCotVal
       var lprsi =rsi(14,lpdate)
       var daychek =[]
       var day = 0
       var chprice = 0
       var chrsi = 0
       var rp = 0
       var rr = 0
       var dif = 0
       var rpf = 0
       var rrf = 0
       var diff = 0
       var dayf = 0
       var difchek = 0
       var rep1 = "ندارد"
       var rep2 = "0"
       var rep3 = 0
       
       //از صفر شروع کردیم که دی چک خالی نمونه
       for(var i = 0; i<pivot.length;i+=2)
       {
           if(pivot[i]>0)
               daychek.push(pivot[i+1])
           
       }
       for(k=0;k<daychek.length;k++)
       {
           day = daychek[k]
           chprice = [ih][day].PDrCotVal
           chrsi = rsi(14,day)
           rp = (((lpprice-chprice)/chprice)*100).toFixed(2)
           rr = (lprsi-chrsi).toFixed(2)
           dif = (Math.abs(rp)+Math.abs(rr)).toFixed(2)
           if(dif>difchek)
           {
               difchek=dif
               dayf = day
               diff = dif
               rrf = rr
               rpf = rp
           }
       }
       if (dayf != 0)
       {
       if(rpf<0&&rrf>0)
       {
           rep1 = "hieden negative divergence"
           rep2 = lpdate + "and" + dayf
           rep3 = diff
       }
       if(rpf>0&&rrf<0)
        {
           rep1 = "normal negative divergence"
           rep2 = lpdate + "and" + dayf
           rep3 = diff
       }
       }
       return [rep1,rep2,rep3]

  }
  
  if(lptype==0)
  {
      return lptype;
  }
 };
 var final = []
 final = divergence(50)
if(final[2]>25)
{

return true;
}
}()
 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها