بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
فیلتر پول داغ
فیلتر پول داغ
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1403/01/27
توضیحات

فیلتر پول داغ

 


true == function () {
  (cfield0) = "";
  (cfield1) = "";
  (cfield2) = "";
  Bestamooz();
  //------------------COMMAND START----------------------- 
  var Bestamooz_BR = Math.round(((((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) * (pc)) / 10000000) * 10) / 10;
  var Bestamooz_SR = Math.round(((((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI) * (pc)) / 10000000) * 10) / 10;
  var Bestamooz_BP = Math.round((((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) / ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI)) * 100) / 100;
  var Bestamooz_MVal = ((ct).Buy_I_Volume - (ct).Sell_I_Volume) * (pc);
  Bestamooz_MVal = ((Bestamooz_MVal / 10) / 1000000).toFixed(2);
  if (isNaN(Bestamooz_BR)) {
    Bestamooz_BR = 0;
  }
  if (isNaN(Bestamooz_SR)) {
    Bestamooz_SR = 0;
  }
  if (isNaN(Bestamooz_BP)) {
    Bestamooz_BP = 0;
  }
  if (isNaN(Bestamooz_MVal)) {
    Bestamooz_MVal = 0;
  }
  (cfield0) = Bestamooz_BP.toFixed(1);
  (cfield1) = Bestamooz_BR;
  (cfield2) = Bestamooz_MVal;
  if (
    (tvol)>3*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0
    ) {
    return true;
  } 
}()
function Bestamooz() {
  var HelpLink = "https://bestamooz.com/hotmoney-filter";
  var FilterName = "Bestamooz_HM";
  var wc0 = "100px", wc1 = "100px", wc2 = "1200px";
  var title = document.getElementsByClassName("t0head");
  for (var i = 0; i < title.length; i++) {
    if (title[i].outerHTML.includes("cfield0")) {
      title[i].innerHTML = cfield0_title;
      // title[i].style.width = wc0;
      title[i].style.fontWeight = "normal";
    }
    else if (title[i].outerHTML.includes("cfield1")) {
      title[i].innerHTML = cfield1_title;
      // title[i].style.width = wc1;
      title[i].style.fontWeight = "normal";
    }
    else if (title[i].outerHTML.includes("cfield2")) {
      title[i].innerHTML = cfield2_title;
      //title[i].style.width = wc2;
      title[i].style.fontWeight = "normal";
    }
  } 
}

 

فیلتر پول داغ چه میگوید؟

 

این کد یک تابع فیلتر برای تحلیل بازار به نظر میرسد که معیارهای خاصی را برای ارزیابی دارایی های مالی در نظر میگیرد. در اینجا توضیحاتی در مورد بخشهای مختلف کد ارائه شده است:

•  در بخش COMMAND START، متغیرهایی تعریف شده اند که به نظر میرسد مقادیر مربوط به حجم خرید و فروش و تعداد معاملات را محاسبه میکنند. این مقادیر برای تحلیل بازار استفاده میشوند:

•  Bestamooz_BR: میانگین حجم خرید بر اساس تعداد خریداران.

•  Bestamooz_SR: میانگین حجم فروش بر اساس تعداد فروشندگان.

•  Bestamooz_BP: نسبت حجم خرید به حجم فروش.

•  Bestamooz_MVal: تفاوت کلی حجم خرید و فروش ضربدر قیمت جاری.

•  شرط if در پایان کد بررسی میکند که آیا دارایی های مالی مورد نظر شرایط خاصی را برآورده میکنند یا خیر. اگر این شرایط برآورده شوند، تابع true را برمیگرداند، که میتواند به معنای انتخاب دارایی برای معامله باشد.

 

تعریف متغیرها در فیلتر پول داغ

Bestamooz_BR: میانگین حجم خرید موسساتی بر اساس تعداد خریداران موسساتی.

Bestamooz_SR: میانگین حجم فروش موسساتی بر اساس تعداد فروشندگان موسساتی.

Bestamooz_BP: نسبت حجم خرید موسساتی به حجم فروش موسساتی.

Bestamooz_MVal: تفاوت کلی حجم خرید و فروش موسساتی ضربدر قیمت جاری.


محاسبه مقادیر:

مقادیر Bestamooz_BR و Bestamooz_SR با استفاده از فرمولهای مشخص شده محاسبه میشوند و سپس به میلیون تقسیم میشوند.

Bestamooz_BP نسبت حجم خرید به حجم فروش را نشان میدهد و به صدم محاسبه میشود.

Bestamooz_MVal تفاوت کلی حجم خرید و فروش را نشان میدهد و به میلیون تقسیم میشود.


بررسی مقادیر NaN:

اگر هر یک از مقادیر محاسبه شده NaN باشند، به صفر تنظیم میشوند تا از خطاهای محاسباتی جلوگیری شود.

تنظیم مقادیر برای نمایش:

مقادیر cfield0, cfield1, و cfield2 برای نمایش در وبسایت یا برنامه کاربردی تنظیم میشوند.


شرط برگرداندن true:

اگر شرایط مشخص شده در بخش if برآورده شوند، تابع true را برمیگرداند. این شرایط شامل مواردی مانند حجم معاملات بیشتر از سه برابر میانگین، نسبت حجم خرید به فروش بیشتر از دو، قیمت پایانی بیشتر یا برابر با قیمت جاری، و درصد تغییر قیمت مثبت است.

کد فیلتر

true == function () {
    (cfield0) = "";
    (cfield1) = "";
    (cfield2) = "";
    Bestamooz();
    //------------------COMMAND START----------------------- 
    var Bestamooz_BR = Math.round(((((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) * (pc)) / 10000000) * 10) / 10;
    var Bestamooz_SR = Math.round(((((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI) * (pc)) / 10000000) * 10) / 10;
    var Bestamooz_BP = Math.round((((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) / ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI)) * 100) / 100;
    var Bestamooz_MVal = ((ct).Buy_I_Volume - (ct).Sell_I_Volume) * (pc);
    Bestamooz_MVal = ((Bestamooz_MVal / 10) / 1000000).toFixed(2);
 
    if (isNaN(Bestamooz_BR)) {
        Bestamooz_BR = 0;
    }
    if (isNaN(Bestamooz_SR)) {
        Bestamooz_SR = 0;
    }
    if (isNaN(Bestamooz_BP)) {
        Bestamooz_BP = 0;
    }
    if (isNaN(Bestamooz_MVal)) {
        Bestamooz_MVal = 0;
    }
    (cfield0) = Bestamooz_BP.toFixed(1);
    (cfield1) = Bestamooz_BR;
    (cfield2) = Bestamooz_MVal;
    if (
        (tvol)>3*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0
        ) {
        return true;
    }
 
 
}()
function Bestamooz() {
    var HelpLink = "https://bestamooz.com/hotmoney-filter";
    var FilterName = "Bestamooz_HM";
    var wc0 = "100px", wc1 = "100px", wc2 = "1200px";
 
    var title = document.getElementsByClassName("t0head");
    for (var i = 0; i < title.length; i++) {
        if (title[i].outerHTML.includes("cfield0")) {
            title[i].innerHTML = cfield0_title;
            // title[i].style.width = wc0;
            title[i].style.fontWeight = "normal";
        }
 
        else if (title[i].outerHTML.includes("cfield1")) {
            title[i].innerHTML = cfield1_title;
            // title[i].style.width = wc1;
            title[i].style.fontWeight = "normal";
        }
        else if (title[i].outerHTML.includes("cfield2")) {
            title[i].innerHTML = cfield2_title;
            //title[i].style.width = wc2;
            title[i].style.fontWeight = "normal";
        }
    }
 
}

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها