بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
ضرایب پوشش ریسک اختیار معامله_فروش اختیار خرید چگونه سود آور است؟
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1403/02/18
توضیحات

اختیار معامله چیست؟

 

ضرایب پوشش ریسک اختیار معامله 

  • دلتا delta
  •  گاما gamma
  • رو rho
  • تتا thete
  • وگا vega

مفهوم رو rho در اختیار معامله چیست؟

رو عددی است که در ماشین حساب اختیار معامله به عنوان تاثیر گذاری نرخ بهره سهم پایه در یک سال بر پریمیوم پرداختی توسط خریدار اختیار معامله است در واقع تاثیر با وارد کردن این عدد در ماشین حساب اختیار معامله میتوان به قیمت واقعی یک اختیار معامله دست پیدا کرد.

 

مفهوم گاما gamma در اختیار معامله چیست؟

گاما شیب نمودار دلتا را نمایش میدهد و به ارزشیابی دلتای اختیار معامله میپردازد به عبارت دیگر نشان میدهد که با تغییر قیمت پایه سهم چقدر دلتای اختیار معامله تغییر میکند.گاما هر چه بزرگتر باشد میزان تغییرات در دلتا نیز سریعتر خواهدبود در واقع با تغییر اندکی در قیمت پایه و بزرگ بودن گاما، دلتا تغییرات زیادی خواهد کرد.
گاما تغییرات دلتا را اندازه گیری میکند و تعیین میکند که دلتا با توجه به حرکت یک نقطه در دارایی پایه ،چقدر تغییر میکند . برای مثال فرض کنید که گاما در اختیار معامله ای 0/002 محاسبه شده است و دلتای این قرارداد نیز 0/50 میباشد . حال میخواهیم ببینیم که با افزایش 100تومانی در دارایی پایه ، چه میزان دلتا دستخوش تغییر خواهد شد از اینرو اگر 0/002 را ضرب در 100 تومان افزایش بکنیم ،عدد 0/2 بدست خواهد آمد یعنی در هر 100 تومان افزایش قیمت پایه ، دلتای این قرارداد نیز 0/2 افزایش پیدا خواهد کرد . این یعنی با هر 100تومان افزایش قیمت پایه قرار است که دلتا 0/2تغییر کند .

نکات مهم گاما

  1. گاما افزایش پیدا خواهد کرد اگر در قرارداد اختیار معامله ، حجم معاملات کم باشد ، نوسان پذیری کمی داشته باشد و زمان تا سر رسید هم کم باشد .
  2. افزایش گاما باعث این خواهد شد که با اندک تغییرات در قیمت پایه شاهد تغییرات بزرگ در قیمت پریمیوم شویم. چرا که افزایش گاما برابر با افزایش دلتا است و افزایش دلتا برابر با افزایش تغییرات در پریمیوم می باشد.
  3. هر چه گاما در اختیار معامله هایی که در زیان هستند بیشتر باشد احتمال در سود قرار گرفتن آن قرارداد بیشتر است چرا که گامای زیاد باعث تغییر زیاد دلتا و تغییر زیاد دلتا برابر با جهش قیمت پریمیوم است  و میتواند با یک جهش قرارداد را از زیان خارچ کند و به سود برساند .
  4. هر چه زمان تا تاریخ سر رسید بیشتر زمان باقی مانده باشد گاما کمتر خواهد شد چرا که اگر تا تاریخ سر رسید مدت زمان زیادی باقی باشد تغییرات در دلتا کمتر خواهد بود و از آنجا که گاما سرعت تغییر دلتا را محاسبه میکند پس در این موارد کم خواهد بود .
  5. خریداران سراغ قراردادهایی میروند که گاما آن بیشتر است چرا گاما زیاد موجب شتاب دلتا میشود و دلتای زیاد موجب تغییرات زیاد در قیمت پریمیوم خواهد شد ولی برای فروشندگان گامای کم جذاب است چرا که گامای کم برابر است با جهش دلتای کم و جهش دلتای کم برابر است با جهش کم پریمیوم و سود فروشنده .

 

مفهوم تتا thete در اختیار معامله چیست؟

تتا به بررسی تاثیر زمان بر روی قیمت اختیار معامله میپردازد یعنی زمان باقی مانده تا سر رسید میتواند نقشی مهم در تعیین قیمت اختیار معامله داشته باشد یعنی هر چه زمان بیشتر تا زمان سر رسید باقی مانده باشد ارزش اختیار معامله بیشتر خواهد بود.
 تتا محاسبه گر ارزش زمانی پریمیوم است یعنی یک اختیار معامله هر روز که به تاریخ سر رسید نزدیک شود چه میزان از ارزش پریمیوم آن کاسته میشود.

نکات مهم تتا

1 : خریدار اختیار معامله(چه اختیار خرید و چه اختیار فروش ) هر چه به تاریخ سر رسید نزدیکتر شود با تتای منفی مواجه خواهد شد و فروشنده اختیار معامله ( اختیار خرید و چه اختیار فروش )هر چه به تاریخ سر رسید نزدیکتر شود با تتای مثبت روبه رو میشود . علت این امر این است که خریدار به امید تغییر در سهم اقدام به خرید کرده است و هر چه سهم نوسان کمتری داشته باشد و به تاریخ سر رسید نزدیکتر شود یعنی خریدار اعمال نخواهد کرد و اگر به تاریخ سر رسید برسد و اعمال نکند قیمت پرداختی او برای این قرارداد میشود ضرر او و این مبلغ سود فروشنده است . از نگاه فروشنده این امر برعکس است به این توضیح که هر چه نوسان سهم کمتر و روزهای کمتری به تاریخ سر رسید باقی مانده باشد ، این یعنی خریدار احتمال اعمال کمتری دارد و احتمال سود فروشنده بیشتر است . پس تتا هر روز که به تاریخ سر رسید نزدیکتر میشود به ضرر خریدار است یعنی تتا منفی است و هر روز که به تاریخ سر رسید نزدیکتر میشود به سود فروشنده است یعنی تتا مثبت است .

2 :  اگر تتا را تقسیم بر 365 روز کنید ارزش تقویمی بدست میاید به این معنی که در هر روز چقدر از  ارزش پریمیوم کاسته میشود . و اگر تتا را تقسیم بر 252 روز کنید ارزش کاری بدست میاید به این معنی که در هر روز معاملاتی که امکان معامله بوده است چه میزان از ارزش پریمیوم کاسته شده است.

3 : هر اختیار معامله ای دارای دو جزء ارزش ذاتی و ارزش زمانی است . ارزش زمانی به دلیل وجود تاریخ سر رسید بوجود آمده است . برای محاسبه ارزش ذاتی یک قرارداد اختیار معامله باید قیمت دارایی پایه را از قیمت اعمال کم کرد تا ارزش ذاتی بدست آید ولی در هر اختیار معامله غیر از قیمت اعمال و قیمت دارایی پایه ، مفهوم دیگری به نام پریمیوم وجود دارد . مثلا گاهی اتفاق میافتد که قیمت دارایی پایه با قیمت اعمال برابر است و این به این معنی است که ارزش ذاتی این قرارداد صفر است ولی در عین حال این قرارداد دارای قیمت پریمیوم بوده و در حال معامله است یعنی معامله گران حاضر هستند برای قراردادی که ارزش ذاتی صفر دارد هزینه پرداخت کنند . در این مواقع مفهوم دیگری خود نمایی میکند و آن ارزش زمانی است یعنی این هزینه ای که معامله گران به عنوان پریمیوم دادوستد میکنند با اینکه ارزش ذاتی این قرارداد صفر است ،هزینه ارزش زمانی این قرارداد است . یعنی معامله گران امیدوارند که در زمان باقی مانده سهم دچار نوسان شده و قیمت دارایی پایه دچار تغییر شود و در نتیجه ارزش ذاتی سهم نیز تغییر کند . به طور کلی اگر قیمت پریمیوم یک قرارداد را منهای ارزش ذاتی آن کنید ارزش زمانی بدست میاید .

4 : به اختیار معامله هایی که در سود باشند ITM و به اختیار معامله هایی که در زیان باشند OTM و به اختیار معامله هایی که بی تفاوت هستند ATM گفته میشود . بیشترین ارزش زمانی در اختیار معامله های ATMاست و کمترین ارزش زمانی در اختیار معامله های OTM  میباشد.

5 : کاهش زمان در اختیار معامله ها دوست فروشنده و دشمن خریدار است و نیز مقدار بالای تتا دوست فروشنده و دشمن خریدار است چرا که به ازای هر روز که به تاریخ سر رسید نزدیکتر شوید به میزان تتای بدست آمده از ارزش زمانی قرارداد کم میشود چرا که تتا ارزش زمانی قرارداد را محاسبه میکرد.

 

تفاوت تتا دیده بان اختیار معامله بی نظیرچارت با سایت بورس


مفهوم وگا در اختیار معامله چیست؟

وگا به نوسانات ضمنی و مورد انتظار قیمت سهم پایه توجه دارد و میزان تاثیر گذاری آن را بر قیمت اختیار معامله و پریمیوم اندازه میگیرد.از آنجایی که معامله گری در بازار اختیار معامله کمی متفاوت از سایر بازارهای مالی است و نیازمند این هست که برخی اطلاعات خاص مانند: کارگزاری اختیار معامله ، دلتا،تتا،نوسان پذیری سهم ،اهرم ،وجه تضمین،پریمیوم،و.... را درک شود و سپس معامله صورت پذیرد؛احتیاج به دیده بان اختیار معامله نمایان میشود.

 

مفهوم دلتا deltaدر اختیار معامله چیست؟

این مفهوم به معنی تاثیرات نوسانات قیمت پایه بر قیمت پریمیوم اختیار معامله است در واقع از آنجا که اختیار معامله مشتق از بورس است و نوسانات قیمت سهم پایه اثر گذار در قیمت پریمیوم است مفهومی به نام دلتا طراحی شد که میزان این اثر گذاری را بسنجد.مثلا اگر سهمی از قیمت 200تومان به 300 تومان رسید با استفاده از دلتا میتوان این پیش بینی را کرد که قیمت پریمیوم اختیار معامله آن چقدر خواهد شد.یکی دیگر از استفاده های دلتا این است که میشود فهمید که مثلا در روز سر رسید چند درصد احتمال دارد که خریدار این اختیار معامله را اعمال کند مثلا اگر عدد دلتا 50 باشد یعنی 50 درصد امکان اعمال قرارداد اختیار معامله این سهم وجود دارد.

 

دلتا اختیار معامله چیست؟

نسبت بین افزایش قیمت دارایی پایه و افزایش قرارداد اختیار معامله ی آن  دارایی پایه را با دلتا محاسبه میکنند که با ∆ نمایش داده میشود . مثلا فرض کنید که قیمت خودرو از 400تومان به 500 تومان افزایش داشته است و شما به دنبال این هستید که در قرارداد اختیار معامله خودرو ، این افزایش قیمت چه مقدار باید موثر باشد ؟ در این مواقع باید از دلتا کمک بگیرید.

برای دلتا معانی دیگری نیز ذکر شده است یعنی در واقع به کارایی دیگر دلتا در این تعاریف اشاره شده است به توضیحات زیر توجه کنید :

دلتا میزان شانس اینکه در تاریخ سر رسید قرارداد ، اختیار در سود باشد را بیان میکند یعنی اگر دلتای شما 45 درصد باشد به معنی این است که خریدار 45 درصد احتمال دارد که در تاریخ سر رسید اعمال کند.

 

نکات مهم دلتای اختیار معامله

1. دلتای اختیار خرید مثبت و دلتای اختیار فروش منفی است یعنی دلتای اختیار خرید بین صفر و یک است ودلتای اختیار فروش بین صفر و منفی یک میباشد .

 

2. در صورتی که اختیار خرید در سود باشد هر چه به سر رسید نزدیک میشویم دلتای آن به یک نزدیک میشود و در صورتی که اختیار فروش در سود باشد هر چه به سررسید نزدیکتر میشویم دلتای آن به منفی یک نزدیک میشود .

 

3. دلتا میتواند در سود بودن یا نبودن قرارداد را مشخص کند:مثلا در قرارداد اختیار خرید ، اگر قرارداد در سود زیاد باشد دلتا 1 میشود و اگر در سود متوسط باشد بین نیم و 1 میشود و اگر قرارداد بی تفاوت باشد نیم  میشود و اگر قرارداد در زیان متوسط باشد بین 0 _ نیم میشود ودر آخر اگر قرارداد درزیان زیاد باشد 0 میشود .ولی در قرارداد اختیار فروش ، اگر قرارداد در سود زیاد باشد دلتا 1- میشود و اگر در سود متوسط باشد بین منفی نیم _  1- میشود و اگر قرارداد بی تفاوت باشد منفی نیم میشود و اگر قرارداد اختیار معامله در زیان متوسط باشد بین منفی نیم  _  0  میشود و در نهایت اگر در زیان زیاد باشد 0 میشود ( به این نکته توجه کنید که مثبت یا منفی بودن دلتا نشانه اختیار خرید یا اختیار فروش بودن این قرارداد را نشان میدهد یعنی اگر منفی بود اختیار فروش است و اگر مثبت بود اختیار خرید است )

 

4. دلتا میتواند به شما بگوید که افزایش قیمت دارایی پایه یا کاهش آن میتواند به سود قرارداد اختیار معامله شما باشد یا زیان شما مثلا اگر در حالت خرید اختیار خرید هستید و دلتا شما 50 درصد باشد ( یعنی همان نیم ) و مثلا سهم شما 200تومان کاهش پیدا کند این به شما این هشدار را میدهد که 100 تومان قیمت پریمیوم شما کاهش خواهد داشت ( راه حل محاسبه میزان زیان یا سود شما در پریمیوم به این شرح است که باید مقدار افزایشی در دارایی پایه را ضربدر دلتا کنید تا عدد ضرر یا سود شما بدست بیاید مثلا در مثالی که ذکر کردیم چون در خرید اختیار خرید با پایین آمدن سهم ما زیان میکنیم پس اگر 200تومن کاهشی که در دارایی پایه اتفاق افتاده را در  50 درصد ضرب کنیم میشود 100 یعنی قیمت پریمیوم قرار است 100 تومان کاهش پیدا کند )

 

5. دلتای سبد معاملاتی در اختیار معامله (که میتواند انواع مختلفی مثل خرید اختیار خرید ،خرید اختیار فروش ، فروش اختیار خرید و فروش اختیار فروش  داشته باشد) و روند بازار باید متناسب باشند به این معنی که اگر بازار روند صعودی دارد باید مجموع دلتای قراردادهای شما مثبت باشد و اگر منفی است یعنی در بستن معاملات خود در اشتباه هستید و همچنین اگر روند بازار نزولی باشد باید مجموع دلتای قراردادهای شما منفی باشد و اگر مثبت است یعنی شما در بستن  معاملات خود در اشتباه هستید.

 

نکته : اگر در سبد خود غیر از اختیار معامله ها ، سهام نیز وجود دارد باید در جمع کردن، دلتای سهام را 1 در نظر بگیرید و سپس با سایر دلتا ها جمع کنید و نتیجه گیری کنید .

 

6. دلتا نمایشگر میزان سود خریداران دارایی پایه میباشد به این معنی که اگر مثلا دلتای ضخود 0/5 باشد این یعنی اگر کسی 500برگه سهم از خودرو را میخرید به اندازه ای سود میکرد که الان این ضخود را خریده است یعنی سود ضخود با دلتای 0/5 برابر است با سود 500برگه سهم از خودرو . حال سوال این است که چرا 500 برگه سهم ؟ در جواب باید گفت از آنجا که اندازه قراردادهای اختیار معامله 1000است پس باید دلتای 0/5 ضخود را در 1000ضرب کنیم تا میزان برگه سهم مطابق با این قرارداد اختیار معامله بدست آید .

 

7. اگر از اختیار معامله ای استفاده میکنید که در زیان است باید مد نظر داشته باشید که نوسان پذیری آن بالا باشد و زمان باقی مانده تا سر رسید هم کم نباشد(حداقل 40روز تا تاریخ سر رسید باشد )یعنی در انتخاب قرارداد اختیار معامله ای که در زیان است حتما به نوسان پذیر بودن قرارداد و میزان تاریخ سر رسید آن توجه شود .

 

8. دلتا یک قرارداد اختیار خرید هر چه به 1 نزدیکتر باشد این یعنی ریسک این معامله کم و سود آن نیز کم است .و همچنین در دلتای قرارداد اختیار فروش هر چه به 1-نزدیکتر باشد این یعنی ریسک و سود این معامله کم است .

 

9. در قرارداد اختیار معامله هر چه به تاریخ سر رسید نزدیکتر شود ،اگر این قرارداد در سود باشد ، دلتای آن به 1 نزدیکتر است و اگر در زیان باشد به 0 نزدیکتر است.

 

10. در قرارداد اختیار معامله ، هر چه نوسان پذیری دارایی پایه آن بیشتر باشد ، دلتای آن به 1 نزدیکتر خواهد شد.

 

11. هر چه مقدار دلتا بیشتر باشد با تغییر در قیمت دارایی پایه، قیمت پریمیوم هم تغییر بیشتری خواهد کرد و هر چه دلتا به صفر نزدیکتر باشد با تغییر قیمت دارایی پایه ، قیمت پریمیوم هم تغییر کمتری خواهد کرد.

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است