بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی فروش پروانه ای با اختیار فروش Short Put ButterFly

روند سهم خارج کانال
پوزیشن ها خرید 2 اعمال متوسط فروش اعمال کوچک - اعمال بزرگ
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 3 Put
NIFTY/18APR/10300CE Sell 1 ITM Put کوچک
NIFTY/18APR/10500CE Sell 1 OTM Put بزرگ
NIFTY/18APR/10400CE Buy 2 ATM Put متوسط
چرا این استراتژی زمانی استفاده میکنیم که تصور کنیم قیمت در یک محدوده نخواهد ماند و همچنین جهت حرکت را هم نمیتوانیم تشخیص دهیم.در اینصورت این استراتژی به شما کمک میکند که از هر سمت کانال که خروج داشته باشیم شما سود کسب کنید.
سود ما زمانی که قیمت در تاریخ سر رسید از سر به سری بالا یا پایین که برای ما یک کانال مفروض است عبور کرده باشد.
زیان ما زمانی که قیمت در تاریخ سر رسید داخل کانال مانده باشد.
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان > سود
سطح پیشرفته
نکات در این استراتژی حد زیان خود را با زمان ترسیم کنید مثال اگر تا یک ماه مانده به تاریخ سررسید فرضیات شما درست در نیامد میتوانید استراتژی را با زیان کمتر ببندید.
شرایط اعمال کوچک در سود، اعمال بزرگ در زیان و اعمال متوسط بی تفاوت یا در زیان باشد.
فاصله اعمال کوچک تا متوسط برابر باشد با فاصله اعمال متوسط تا بزرگ. سر به سری بالا و پایین را یک کانال در نظر بگیرید.هرچه ارزانتر بخرید و گرانتر بفروشید عرض کانال کوچکتر شده و شانس سود شما بیشتر میشود.