بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Long Straddle (خرید استرادل)

روند سهم خارج کانال
پوزیشن ها خرید اختیار خرید بازده خرید پوت
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 1call & 1put
NIFTY18APR10400P Buy 1Put خرید
NIFTY18APR10400C Buy 1 Call خرید
چرا این استراتژی این استراتژی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روند بازارقابل پیشبینی نیست یا در یک کانال در حال نوسان است و ثابت نیست.حتما دقت کنید که نوسانی بودن سهم بسیار مهم است.
بیشترین سود زمانی که قیمت از نقاط سر به سری رو به پایین و بالا عبور کند.
بیشترین زیان زمانی که قیمت در میان دو سر به سری آرام گیرد.
زیان / سود محدود / نامحدود
سود و زیان استراتژی سود > زیان
سطح مبتدی
شرایط شماره نماد یکسان و از یک گروه باشد: (نماد پایه/قیمت اعمال/تاریخ سررسید)
اینجا در سود یا در زیان بودن اختیار مهم نیست.