بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

فروش به سبک کرکس آهنی Short Call Condor

روند سهم خارج کانال
پوزیشن ها خرید اعمال کوچک - اعمال بزرگ فروش اعمال کوچکتر - اعمال بزرگتر
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 4 call
NIFTY/18APR/8700CE Sell 1 ITM Call (Lower Strike) کوچکتر
NIFTY/18APR/8800CE Buy 1 ITM Call کوچک
NIFTY/18APR/9000CE Buy 1 OTM Call بزرگ
NIFTY/18APR/9100CE Sell 1 OTM Call (Higher Strike) بزرگتر
چرا این استراتژی زمانی استفاده میشود که قیمت سهم از کانالی از بالا یا پایین عبور کند.همچنین زمانی که قیمت در لانگ استرادل و استرانگل برای ما گران باشد.
بیشترین سود زمانی که قیمت به کوچکترین یا بزرگترین برسد و یا عبور کند
بیشترین زیان زمانی که قیمت بین اعمال کوچک و بزرگ باشد
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان > سود
سطح فوق پیشرفته
نکات حتما در این استراتژی هم برای خود در دو نقطه بالا و پایین سر به سری ها حد ضرر قائل باشید.
شرایط تفاضل بین قیمت اعمال بزرگ و بزرگتر برابر باشد با تفاضل بین قیمت اعمال کوچک و کوچکتر. اعمال کوچک و کوچکتر در سود/ اعمال بزرگ و بزرگتر در زیان باشند .