بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی فروش کرکس آهنین با اختیار فروش Short Put Condor

روند سهم خارج کانال
پوزیشن ها خرید اعمال کوچک-خریداعمال بزرگ فروش اعمال کوچک -فروش اعمال بزرگ
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات

4 Put

NIFTY/18APR/8700CE Sell 1 OTM PUT کوچکتر
NIFTY/18APR/8800CE Buy 1 OTM PUT کوچک
NIFTY/18APR/9000CE Buy 1 ITM PUT بزرگ
NIFTY/18APR/9100CE Sell 1 ITM PUT بزرگتر
چرا این استراتژی زمانی استفاده میکنیم که بازار نوسان زیادی دارد و فکر میکنیم در محدوده کانال سر به سری بالا و پایین نخواهد ماند و از یک طرف عبور خواهد کرد.
سود ما زمانی که قیمت از سر به سری بالا یا پایین عبور کند.
زیان ما زمانی که قیمت داخل کانال سر به سری بالا و پایین ما باشد بیشترین زیان ما هم بین اعمال بزرگ و کوچک است.
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان > سود
سطح فوق پیشرفته
نکات برای سود بیشتر یا زیان کمتر، میتوانید پس از عبور از مقاومت یا حمایت،اگر سود شما از فروش به ماگزیموم رسید آنرا برداشت کنید و اگر زیان شما در حال رشد بود آن معاملاتی که به شما زیان میرسانند را ببندید
شرایط

تفاضل بین قیمت اعمال بزرگ و بزرگتر برابر باشد با تفاضل بین قیمت اعمال کوچک و کوچکتر


اعمال کوچک و کوچکتر در زیان و اعمال بزرگ و بزرگتر در سود باشند