بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی فروش پروانه ای Short Call ButterFly

روند سهم خارج کانال
پوزیشن ها خرید اعمال متوسط 2 فروش اعمال کوچک - اعمال بزرگ
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 4 call
NIFTY/18APR/10300CE Sell 1 ITM Call کوچک
NIFTY/18APR/10400CE Buy 2 ATM Call متوسط
NIFTY/18APR/10500CE Sell 1 OTM Call بزرگ
چرا این استراتژی این استراتژی زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد که نوسان کمی در قیمت سهام پایه مورد انتظار است و قیمت سهم پایه هم نزدیک اعمال متوسط است. باید اطمینان حاصل کنید که قیمت های اعمال به فواصل یکسانی از یکدیگر باشند.
بیشترین سود زمانی که قیمت به بزرگترین یا کوچکترین اعمال نزدیک شود و یا آن ها را رد کند.
بیشترین زیان زمانی که قیمت به اعمال متوسط نزدیک شود
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان < سود
سطح پیشرفته
شرایط اعمال کوچک در سود ،اعمال متوسط بی تفاوت و اعمال بزرگ در زیان باشد.
زمانی استفاده شود که قیمت به اعمال متوسط نزدیک باشد و احتمال پیشروی به بالا و پایین باشد.