بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Protective Put (بیمه سهام)

روند سهم صعودی مشکوک
پوزیشن ها خرید سهم پایه خرید اختیار فروش
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 1 put
  Buy 1000Stock سهم پایه
NIFTY/18APR/10500CE buy 1 put اختیار فروش
چرا این استراتژی 1-در صورت نزول سهم و خوردن حد زیان در صف فروش گیر نکنیم. 2-در صورت نزول قیمت سهم بیش از قیمت اعمال حق فروش به تعداد سهام داشته باشیم. 3-ادر شرایط صعودی بازار و در قله ها سهام خود را بیمه کنیم.
بیشترین سود زمانی که قیمت بیشتر از قیمت اعمال خریدار شود.
بیشترین زیان زمانی که قیمت بین قیمت اعمال و سربه سری خریدار باشد.
زیان / سود محدود / نامحدود
سود و زیان استراتژی زیان < سود
سطح مبتدی
سود بیشتر برای این هزینه را زمانی انجام میدهیم که به شدت در سود باشیم و این هزینه بخشی از سود ما را از بین ببرد که به عنوان بیمه محسوب میشود.
زیان کمتر میتوان پس از عبور از مقاومتی خاص از لانگ پوت خارج شد.