بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

خرید به سبک کرکس آهنی با اختیار فروش Long Put Condor

روند سهم داخل کانال
پوزیشن ها خرید اعمال بزرگتر - اعمال کوچکتر فروش اعمال کوچک - اعمال بزرگ
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 4 Put
NIFTY/18APR/10200CE Buy 1 OTM Put کوچکتر
NIFTY/18APR/10300CE Sell 1 OTM Put (Higher Strike) کوچک
NIFTY/18APR/10500CE Sell 1 ITM Put بزرگ
NIFTY/18APR/10800CE Buy 1 ITM Put (Higher Strike) بزرگتر
چرا این استراتژی زمانی از این استراتژی استفاده میکنیم که گمان میکنیم تا تاریخ سر رسید قیمت در داخل کانال سر به سری بالا و پایین آرام خواهد گرفت.
بیشترین سود زمانی که قیمت بین اعمال بزرگ و کوچک باشد.
بیشترین زیان زمانی که از سر به سری بالا یا پایین عبور کند.
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان < سود
سطح فوق پیشرفته
نکات برای حد زیان هم : زمانی که قیمت از مقاومت نزدیک اعمال بزرگتر یا حمایت نزدیک اعمال کوچکتر عبور کرد که میدانید پس از شکست دیگر قیمت به داخل کانال برنمیگردد،میتوانید معاملاتی که به شما زیان میزند را ببندید و به بقیه اجازه رشد دهید.
شرایط تفاضل بین قیمت اعمال بزرگ و بزرگتر برابر باشد با تفاضل بین قیمت اعمال کوچک و کوچکتر. اعمال کوچک و کوچکتر در سود/ اعمال بزرگ و بزرگتر در زیان باشند .