بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی خرید تقویمی با اختیار فروش Long Put Calendar

روند سهم رنج
پوزیشن ها خرید سررسید دور فروش سررسید نزدیک
پوزیشن ها تاریخ سررسید دستورات 2 put
NIFTY/15APR/10300CE sell 1 put نزدیکتر
NIFTY/18jun/10300CE buy 1 put دورتر
چرا این استراتژی زمانی از این استراتژی استفاده می‌کنیم که قیمت سهم نوسان زیادی نخواهد داشت.قیمت تا تاریخ سر رسید کوچکتر به اعمال خریدار نخواهد رسید.
سود ما در تاریخ سررسید کوچکتر قیمت سهم پایه نزدیک قیمت اعمال باشد
زیان ما کاهش قیمت به کمتر از قیمت اعمال
نوع زیان و سود محدود/محدود
سود و زیان استراتژی زیان > سود
سطح فوق پیشرفته
شرایط اعمال یکسان-نماد پایه یکسان-زمان سر رسید متغیر در استراتژی های زمانی( کلندر ها ) اولویت با اختیار بی تفاوت و سپس در زیان است.
نکات اصلاح قیمت زیان بیشتری می زند.زمانی که قیمت در تاریخ سر رسید نزدیک در نزدیکی قیمت اعمال آرام گرفت شما بیشترین سود را خواهید کرد.