بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی خرید پروانه ای با اختیار فروش Long Put ButterFly

روند سهم داخل کانال
پوزیشن ها خرید اعمال بزرگ - اعمال کوچک فروش 2 اعمال متوسط
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 3 Put
NIFTY/18APR/10300CE Buy 1 ITM Put کوچک
NIFTY/18APR/10400CE Sell 2 OTM Put متوسط
NIFTY/18APR/10500CE Buy 1 ATM Put بزرگ
چرا این استراتژی زمانی از این استراتژی استفاده میکنیم که عقیده داریم سهم پایه تا تاریخ سر رسید در محدوده کانال سر به سری بالا و پایین خواهد ماند.هر چه به اعمال متوسط نزدیکتر سود ما بیشتر.
سود ما زمانی که قیمت بین سر به سری بالا و پایین باشد سود ما آغاز شده و بیشترین سود ما زمانی ست که در تاریخ سر رسید قیمت برابر قیمت اعمال متوسط است.
زیان ما زمانی که قیمت از سر به سری بالا یا پایین عبور کند.
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان < سود
سطح پیشرفته
نکات در این استراتژی هم میتوانید برای خود حد زیان بالا و پایین قرار دهید چون اگر قیمت از هر طرف عبور کند شما وارد زیان میشوید ولی زیان کنترل شده است پس نگران نباشید.
شرایط اعمال متوسط که میفروشیم در زیان / اعمال کوچک در سود / اعمال بزرگ بی تفاوت یا در زیان
فاصله بین اعمال کوچک تا متوسط برابر باشد با فاصله اعمال متوسط تا بزرگ