بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

خرید به سبک کرکس آهنی Long Call Condor

روند سهم خارج کانال
پوزیشن ها خرید اعمال بزرگتر - اعمال کوچکتر فروش اعمال کوچک - اعمال بزرگ
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 4 call
NIFTY/18APR/10200CE Buy 1 ITM Call کوچکتر
NIFTY/18APR/10300CE Sell 1 ITM Call (Higher Strike) کوچک
NIFTY/18APR/10500CE Sell 1 OTM Call بزرگ
NIFTY/18APR/10800CE Buy 1 OTM Call (Higher Strike) بزرگتر
چرا این استراتژی این استراتژی زمانی که انتظار می رود قیمت پایه در روزهای آینده محدود شود، خوب کار می کند. به عبارت دیگر معامله‌گر در طول مدت قرارداد حداقل حرکت قیمتی را پیش بینی می کند.
بیشترین سود زمانی که قیمت بین اعمال کوچک و بزرگ باشد.
بیشترین زیان زمانی که قیمت به اعمال کوچکتر و بزرگتر نزدیک شود.
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان < سود
سطح فوق پیشرفته
نکات برای سود بیشتر و زیان کمتر : زمانی که قیمت ، مقاومت نزدیک بزرگترین اعمال را شکست از معاملات شورت خارج شده و به لانگ ها فرصت رشد میدهیم تا سررسید. زمانی هم که قیمت به زیر حمایت نزدیک کوچکترین اعمال رفت از معاملات شورت خارج شده،سود خود را برداشت میکنیم و تا سر رسید با لانگ میمانیم برای اینکه تا سررسید امکان برگشت هست.
شرایط تفاضل بین قیمت اعمال بزرگ و بزرگتر برابر باشد با تفاضل بین قیمت اعمال کوچک و کوچکتر. اعمال کوچک و کوچکتر در سود/ اعمال بزرگ و بزرگتر در زیان باشند .