بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی خرید تقویمی Long Call Calendar

روند سهم صعودی
پوزیشن ها خرید سررسید دور فروش سررسید نزدیک
پوزیشن ها تاریخ سررسید دستورات 2call
NIFTY/15APR/10300CE sell 1 Call نزدیکتر
NIFTY/18jun/10300CE buy 1 Call دورتر
چرا این استراتژی این استراتژی زمانی که انتظار می رود قیمت پایه در روزهای آینده محدود شود، خوب کار می کند. به عبارت دیگر معامله‌گر انتظار دارد تا تاریخ سر رسید (نزدیک) قیمت از سر به سری خریدار بالاتر نرود.
سود ما زمانی که در تاریخ سر رسید (نزدیک) ، قیمت سهم از سر به سری خریدار بالاتر نرود.
زیان ما زمانی که قیمت افت زیادی داشته باشد.
نوع زیان و سود محدود/محدود
سود و زیان استراتژی زیان > سود
سطح فوق پیشرفته
شرایط قیمت اعمال یکسان باشد.نماد پایه یکسان باشد.تاریخ سر رسید متفاوت. سعی شود اختیاری که اعمال آن به قیمت سهم پایه نزدیک است انتخاب شود برای خرید و فروش.
نکات در فروش اختیار نزدیک بدلیل اینکه در یک سوم پایانی مدت اعتبار اختیار ها ارزش زمانی آنها به سرعت کم میشود پس ما از این نکته استفاده میکنیم و هر روز که به تاریخ اعمال نزدیک میشویم اختیاری که فروختیم ارزش بیشتری را از دست میدهد. بالعکس در اختیار دورتر که بی تفاوت یا در زیان است تتای پایینی داشته و تاثیر پذیری بیشتری از نوسانات سهم پایه و وگا دارد پس در ادامه با افزایش قیمت پرش های بیشتری خواهیم داشت. به دلیل قیمت های مختلف در زمان های مختلف نمیتوان برای این نوع قیمت سر به سری تعریف کرد.