بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی خرید پروانه ای LongCallButterFly

روند سهم داخل کانال
پوزیشن ها خرید اعمال بزرگ - اعمال کوچک فروش اعمال متوسط
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 4 call
NIFTY/18APR/10300CE Buy 1 ITM Call کوچک
NIFTY/18APR/10400CE Sell 2 ITM Call متوسط
NIFTY/18APR/10500CE Buy 1 OTM Call بزرگ
چرا این استراتژی این استراتژی زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد که نوسان بسیار کمی در قیمت سهام پایه مورد انتظار است. باید اطمینان حاصل کنید که قیمت های اعمال به فواصل یکسانی از یکدیگر باشند.
بیشترین سود زمانی که قیمت به اعمال متوسط نزدیک شود.
بیشترین زیان زمانی که قیمت برابر یا کوچکتر از اعمال کوچک و بزرگ شود
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی زیان < سود
سطح پیشرفته
نکات بهتر است اعمال بزرگ تا کوچک را یک کانال تصور کرده و میدلاین آن اعمال متوسط باشد.سعی کنید زمانی کا قیمت در نزدیکی سقف یا کف کانال بود اقدام به اجرای این استراتژی بکنید.
شرایط اعمال کوچک و متوسط در سود و اعمال بزرگ در زیان باشد.

 

 

ردیف نماد پایه قراراداد قیمت اعمال وضعیت مانده تا سر رسید میانگین ارزش معاملات پوزیشن
1 خودرو ضخود 1202 1600 ITM 59 150000000 خرید
ضخود 1205 1500 OTM 59 20000000 فروش
3 ضملت ضملت1202 1600 ITM 59 150000000 خرید
ضملت 1205 1500 OTM 59 20000000 فروش
5 فملی ضملی1202 1600 ITM 59 150000000 خرید
ضملی1205 1500 OTM 59 20000000 فروش
7 شپلی ضپلی1202 1600 ITM 59 150000000 خرید
ضپلی1205 1500 OTM 59 20000000 فروش
9 خساپا ضسپا1202 1600 ITM 59 150000000 خرید
ضسپا1205 1500 OTM 59 20000000 فروش