بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Long Call

روند سهم صعودی
پوزیشن ها   خرید اختیار خرید
پوزیشن ها قیمت اعمال دستورات 1 call
  Buy 1000Stock سهم پایه
     
چرا این استراتژی برای بازارهای صعودی قوی استفاده میشود
بیشترین سود هر چه قیمت از اعمال دور تر شود
بیشترین زیان هر چه قیمت پایین تر از اعمال باشد
زیان / سود سود<زیان
سود و زیان استراتژی سود نامحدود-زیان محدود
سطح مبتدی
سود بیشتر افزایش قیمت سهم پایه
زیان کمتر