بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Collar (قلاده)

روند سهم صعودی مشکوک
پوزیشن ها خرید سهم پایه - خرید اختیار فروش فروش اختیار خرید
پوزیشن ها   دستورات 1call/1put/1000stock
  Buy 1000stock سهم پایه
2000April15  Sell 1 OTM Call اختیار خرید
1500April15 Buy 1 ATM PUT اختیار فروش
چرا این استراتژی زمانی استفاده میشود که با این که روند صعودی پیش بینی میشود،شما قصد بیمه کردن سهم خود را دارید ولی قیمت پوت گران است.از این روش برای کاهش هزینه بیمه استفاده میکنیم.
بیشترین سود زمانی که قیمت از تقطه سر به سری رو به بالا حرکت کند.
بیشترین زیان زمانی که قیمت از قیمت سر به سری رو به پایین حرکت کند.
زیان / سود محدود / محدود
سود و زیان استراتژی سود > زیان
سطح پیشرفته
نکات اگر اختیار فروش بی تفاوت از همان سهم نبود میتوانید از put otm استفاده کنید.
شرایط به دلیل داشتن سهم پایه فروش کال از نوع پوشش ریسک محسوب میشود.این استراتژی ترکیب covered call و protective put است.
نقطه سر به سری:قیمت سهم-قیمت call+ قیمت put