بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی قطری با اختیار خرید Call Diagonal

روند سهم صعودی
پوزیشن ها خرید اعمال کوچک دور فروش اعمال بزرگ نزدیک
پوزیشن ها تاریخ سررسید دستورات 2call
NIFTY/15APR/10400CE sell 1 OTM Call نزدیکتر (اعمال بزرگ)
NIFTY/18jun/10300CE buy 1 OTM Call دورتر (اعمال کوچک)
چرا این استراتژی این استراتژی زمانی که انتظار می رود قیمت پایه در روزهای آینده محدود شود، خوب کار می کند. به عبارت دیگر معامله‌گر انتظار دارد تا تاریخ سر رسید (نزدیک) قیمت از سر به سری خریدار بالاتر نرود.
سود ما زمانی که در تاریخ سر رسید (نزدیک) ، قیمت سهم زیر سر به سری خریدار باشد.
زیان ما زمانی که قیمت در محدوده سر به سری یا پایین تر باشد .
نوع زیان و سود محدود/محدود
سود و زیان استراتژی زیان > سود
سطح فوق پیشرفته
شرایط قیمت متفاوت باشد.نماد پایه یکسان باشد.تاریخ سر رسید متفاوت. هر دو اختیار در زیان باشند.
نکات در فروش اختیار نزدیک بدلیل اینکه در یک سوم پایانی مدت اعتبار اختیار ها ارزش زمانی آنها به سرعت کم میشود پس ما از این نکته استفاده میکنیم و هر روز که به تاریخ اعمال نزدیک میشویم اختیاری که فروختیم ارزش بیشتری را از دست میدهد. بالعکس در اختیار دورتر که بی تفاوت یا در زیان است تتای پایینی داشته و تاثیر پذیری بیشتری از نوسانات سهم پایه و وگا دارد پس در ادامه با افزایش قیمت پرش های بیشتری خواهیم داشت. به دلیل قیمت های مختلف در زمان های مختلف نمیتوان برای این نوع قیمت سر به سری تعریف کرد.